Sosiale og eksekutive vansker hos barn med utviklingsforstyrrelser – overlappende mekanismer og klinisk implikasjon.

Formålet med prosjektet er å se på sammenhengen mellom sosiale og eksekutive vansker (selvstyring/ egenledelse) hos barn henvist med mistanke om autismespekterforstyrrelse (ASF). Hypotesen er at en del av de sosiale vanskene har sammenheng med eksekutive vansker. Dette vil ha viktige kliniske implikasjoner da det kan være mulig å bedre et barns eksekutive funksjon og dermed også bedre dets sosiale funksjon. Prosjektet vil spesielt ha fokus på kjønnsforskjeller og de med komorbid ADHD.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), ved Bærum barne og ungdomspsykiatriske poliklinikk (BBUP).

Datainnsamlingen startet i januar 2013 og avsluttes i desember 2018.

Tonje Torske

PhD kandidat på prosjektet
Nevropsykolog ved Bærum BUP
Tilknyttet Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo (UiO).

Terje Nærland

Phd. og hovedveileder

Ole A. Andreassen

Professor og biveileder

Merete Glenne Øie

Professor og biveileder

Organisatorisk er prosjektet et underprosjekt av BUPGEN-studien.

Tonje Torske har forskningsmidler fra Vestre Viken.

Sist oppdatert 28.03.2018