Identifisering av biomarkører og forbedring av behandlingsstrategier for kvinner med HER2- positiv og trippel negativ brystkreft (PDEC)

Ved å bruke tumorvev fra brystkreft pasienter, kan vi dyrke celler på lab som lar oss finne ut om det muligens finnes andre medikamenter enn dagens standard behandling som er mer effektiv for HER2 positiv og trippel negativ brystkreft. Vi vil forske på kreftceller på molekylært nivå for å identifisere de gener og molekyler som kan fortelle oss noe om forskjeller mellom de som responderer på behandling og de som ikke responderer. I tillegg ønsker vi å finne ut om det er visse proteiner i blodet som kan brukes i klinikken til å predikere respons til behandling.


Avdeling for forskning og innovasjon

Brystkreft er en sykdomsbetegnelse som omfatter fire undergrupper av brystkreft, alle med ulikt innhold av visse molekyler i kreftcellene. De to undergruppene som er mest utfordrende i dag er HER2- positiv og trippel negative brystkreft.  HER2 positive brystkreftpasienter er den undergruppen som har tumorceller som inneholder for mye av HER2 proteinet. Når HER2 er uttrykt i store mengder, vil dens aktivitet i cellene være overrepresentert. Dette fører til at cellene blir overstimulert og resulterer i økt vekst av kreftceller. For HER2 pasienter finnes det målrettet behandling som består av å blokkere uttrykket av HER2 proteinet i kreftcellene, og dermed forhindre vekst. Trippel negative derimot, har ingen spesielle markører som identifiserer den type undergruppe, og gjør behandlingen mer begrenset i forhold til de andre undergruppene. Både HER2 og trippel negativ brystkreft representerer en lavere andel av brystkreft pasienter, men representerer en gruppe som har mindre målrettet behandling i forhold til de andre undergruppene. 

Fordi alle individer inneholder ulike og unike molekylære profiler, så er det en stor sjanse for at disse molekylene kan forutsi hvilke pasienter vil ha nytte av dagens behandling og hvem ikke. For å svare på dette spørsmålet så har vi satt i gang et prosjekt hvor vi samler inn tumorvev fra HER2 positive og trippel negative brystkreftpasienter og dyrker celler på lab, for så å finne ut om det kan være andre terapier som fungerer mer effektivt på kreftcellene enn dagens behandling. Disse cellene som blir dyrket på lab skal etterligne pasientens tumor, og ved å behandle disse med ulike medikamenter kan hjelpe oss med å forstå hvilke av dem som kan være til nytte for de pasientene som ikke responderer på dagens behandling. I tillegg vil vi sekvensere tumorbiopsier fra disse pasientene og finne ut av hvilke gener og molekyler hver pasient har, og sammenligne de mellom de som responderer og ikke responderer på behandling for å finne de markørene som kan brukes til å predikere respons til terapi. I tillegg ønsker vi å se på proteiner fra blodet til disse brystkreft pasienter, og identifisere proteiner som kan predikere respons på terapi. Denne studien er i samarbeid med anerkjente brystkreftgrupper ved Radiumhospitalet og Ullevål sykehus, og er viktig for å forbedre persontilpasset medisin for denne undergruppen av brystkreft pasienter.  


Januar 2022 – 

Kristine Kleivi Sahlberg 
Andliena Tahiri 
Tone Hovda 
Helle Kristine Skjerven
Alina Carmen Porojnicu
Ingun Jahren Horvli
Bente Eger Holst
Lisa Normann

  • Gunhild Mælandsmo, Radiumshospitalet, OUS
  • Vessela Kristensen,  Ullevål Sykehus, OUS

Vestre Viken HF

Sist oppdatert 12.04.2023