Forebyggende behandling og oppfølging hos koronarpasienter (NOR-COR)

NOR-COR er en forskningsstudie som omfatter epidemiologiske, genetiske og kliniske studier for å studere forebyggende behandling og oppfølging hos koronarpasienter.

Målsettingen med NOR-COR prosjektet er å bedre foreyggende behandlig og oppfølging etter hjerteinfarkt ved å:

 1. Identifisere kliniske, psykososiale, genetiske og farmakologiske faktorer av betydning for kardiovaskulære risikofaktorer og prognose.

 2. Utvikle og teste den kliniske og helseøkonomiske nytten av nye behandling og oppfølgingsprogram som bygger på egne funn.

Koronar hjertesykdom er ett stort folkehelseproblem og den viktigste enkeltårsaken til for tidlig død og forringet livskvalitet i alle deler av verden. Sammenhengen mellom kardiovaskulære risikofaktorer og utvikling og progresjon av koronar hjertesykdom er svært godt dokumentert. Hovedutfordringen i dag er likevel at flertallet av pasientene ikke får eller følger opp optimal sekundærforebyggende behandling og oppfølging. Det er derfor ett stort behov for kunnskap om hvorfor pasientene ikke klarer å følge opp råd og hjelp for å ikke få nye hjerte/kar hendelser og hvordan vi kan utvikle bedre metoder for å forebygge nye hendelser.

I første del av NOR-COR-prosjektet har vi undersøkt over 1200 pasienter i Drammen og Vestfold og et utvalg av deres fastleger. Vi har samlet inn data fra et omfattende spørreskjema, dybdeintervjuer, klinisk undersøkelse, blodprøver og spyttprøver. Et stort antall artikler fra denne første studiefasen er publisert i internasjonale tidsskrifter og bredt formidlet til pasienter, helsepepersonell, beslutningstakere i helsevesenet og befolkningen generelt. Flere oppfølgingsstudier og randomiserte intervensjonsstudier som bygger videre på disse funnene er nå påbegynt eller i planleggingsfasen.

NOR-COR-prosjektet består av 2 større delstudier:

 1. Etterlevelse og bivirkninger ved kardiovaskulære medisiner: Innsamlede data og nye data fra pasienter som deltok i første del av NOR-COR vil kobles til Reseptregisteret for å se på forskrivning og etterlevelse med medikamenter. I tillegg utvikles og testes nye biomarkører på etterlevelse og bivirkninger ved hjertemedisiner med nye farmakologiske metoder. Delstudien ledes av John Munkhaugen og Nils Tore Vethe.

 2. Psykologiske og genetiske mekanismer hos koronarpasienter. Her vil man analysere de allerede innsamlede NOR-COR-data og gjennomføre en intervensjonsstudie hvor effekten av nye psykologiske behandlingsmetoder blir testet ut. Delstudien ledes av professor Toril Dammen.

Pasienter som deltar i NOR-COR prosjektet besvarer spørreskjema, deltar i en kort klinisk undersøkelse, tar blodprøver og leverer en spyttprøve. Noen tar også vevsprøver fra muskelen.

Forskningsprosjektet utføres av Medisinsk avdeling ved Drammen sykehus i Vestre Viken.

NOR-COR-prosjektet ble startet i februar 2014.
Første datainnsamling ble avsluttet i april 2015.
En ny studie ble gjennomført i februar og mars 2018.
Ytterligere studier er planlagt for høsten 2018 og i tidsrommet 2019–2021.

John Munkhaugen

Prosjektleder
Konstituert overlege, PhD
Medisinsk avdeling, Drammen sykehus.
Kontakt: johmun@vestreviken.no
Mer info hos Research gate

Einar Husebye

Avdelingssjef, PhD
Medisinsk avdeling, Drammen sykehus

Erik Gjertsen

Seksjonsoverlege
Medisinsk avdeling, Drammen sykehus

Jan E Otterstad

Forskningssjef, PhD
Hjerteavdelingen, Sykehuset i Vestfold

Toril Dammen

Professor
Avdeling for Medisinsk atferdsvitenskap, Universitetet i Oslo
Kontakt: toril.dammen@medisin.uio.no

Lars Gullestad

Professor
Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet

Nils Tore Vethe

Seksjonsleder, PhD
Farmakologisk avdeling, Rikshoispitalet

Torbjørn Moum

Professor Emeritus
Avdeling for Medisinsk Atferdsvitenskap, Universitetet i Oslo

Kjersti Helene Hærnes

Helseøkonom
Avdeling for Helseøkonomi, Oslo Universitetessykehus

Elise Sverre

Post doc stipendiat og PhD-stipendiat
Medisinsk avdeling, Drammen sykehus

Kari Peersen

PhD-stipendiat
Hjerteavdelingen, Sykehuset i Vestfold

Oscar Kristiansen

PhD stipendiat
Medisinsk avdeling, Drammen Sykehus

Lars A. Frøid

Forskerlinjestudent
Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo

Forskningsprosjektet finansieres med midler fra flere forskjellige aktører:

 • Nasjonalforeningen for Folkehelsen
 • Extrastiftelsen
 • Vestre Viken HF
 • Medisinsk avdeling, Drammen sykehus
 • Raagholtstifelsen
 • Universitetet i Oslo
 • Sykehuset i Vestfold
 • Farmakologisk avdeling, Rikshospitalet

Sist oppdatert 08.05.2018