Etter selvmordsforsøket - en kartlegging av de kontekstuelle og dynamiske risikofaktorene for selvmord

Tiden etter utskrivelse fra psykisk helsevern er en periode med særlig forhøyet risiko for selvmord. I dette prosjektet kartlegger vi hvordan mennesker har det følelsesmessig de første dagene etter innleggelse, og hvordan eventuelle selvmordstanker arter seg for ulike personer og grupper av personer. Dette gjør vi ved hjelp av en innovativ mobilapp som sender deltakerne hyppige spørreskjemaer de første dagene etter innleggelse. 

Prosjektet har avsluttet rekrutteringsfasen. Det er ikke lenger mulig å melde seg på som prosjektdeltaker.

Vi inviterer pasienter som skal utskrives fra en av våre døgnseksjoner etter innleggelse på grunn av alvorlig suicidalitet eller selvmordsforsøk til å delta. Man må være mellom 18 og 67 år for å delta. Prosjektet inkluderer pasienter som skal ha videre oppfølging etter utskrivelse. Deltakere vil møte til tre forskningsintervjuer; før utskrivelse, tre uker etter utskrivelse og tre måneder etter utskrivelse. I disse forskningsintervjuene vil man få en rekke spørsmål om hvordan man har det følelsesmessig, livssituasjon, forekomst av selvmordstanker, historie i forhold til selvskading og selvmordsforsøk samt gjennomgå en diagnostisk kartlegging.

I tillegg vil alle deltakere få lastet ned en mobilapplikasjon på sin mobiltelefon. Mobilappen «Akkurat nå» vil over en intensiv periode på 10 dager sende deltakere fem kartleggingsskjemaer om dagen med ca 26-28 spørsmål. Appen spør deltakeren om hvordan han eller hun har det i øyeblikket, om deltakeren har selvmordstanker, om hva deltakeren gjør og hvem deltakeren er sammen med. Skjemaene vil ta 2-4 minutter å besvare. Alle deltakere har tilgang på nødvendig veiledning av forskningsmedarbeidere i den intensive kartleggingsperioden.    

Formålet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om endringssensitive risikofaktorer for

selvmord blant en gruppe med særlig forhøyet risiko for selvmord. Ved å studere disse fenomenene i nær tid- fra time til time- og i kontekst til når de opptrer, vil få dypere innsikt i problemkomplekset selvmordsproblematikk. Vi undersøker hvordan psykologiske, relasjonelle og kontekstuelle faktorer påvirker dynamikken i selvmordstanker, og hvordan dette eventuelt henger sammen med fremtidig selvskadingshandlinger og nye selvmordsforsøk. Vi inviterer pasienter som skal utskrives etter innleggelse på grunn av alvorlig suicidalitet eller selvmordsforsøk til å delta. 

Vi har fire problemstillinger som vi vil forsøke å besvare i prosjektet:

  1. Hvordan fluktuerer og svinger selvmordstanker i dagene etter utskrivelsen
  2. Hvilke faktorer sammenfaller og påvirker tilstedeværelse eller fravær av selvmordstanker,
  3. Kan det identifiseres egne «profiler» som gjør det lettere å identifisere grupper og individer i særlig risiko,
  4. Hvordan opplevdes det å delta i en intensiv kartlegging av selvmordstanker


 Vi inviterer også en gruppe på ca. 10 deltakere til å delta i kvalitative dybdeintervjuer i et tilleggsprosjekt. Her vil vi undersøke hvordan deltakerne har opplevd å la seg kartlegge intensivt med mobilapplikasjonen som vi benyttet i hovedstudien. Vi vil også utforske hvordan deltakerne opplevde tiden etter utskrivelse i det kvalitative dybdeintervjuet.  
 

Prosjektet pågår fra 2021 - 2025.

  • Wenche Ryberg
  • Roar Fosse
  • Monica Strand  

Mathilde Husky, professor ved University of Bordeaux  

Studien har fått 3årig post-doc finansiering av Helse Sør Øst, samt midler fra Vestre Vikens interne forskningsfond

Momentary Assessment.Tracking Suicidal Ideation - Full Text View - ClinicalTrials.gov

 

Sist oppdatert 05.06.2024