Brede samtykker til forskning

Dette er informasjon til deg som har gitt et bredt samtykke til forskning eller medisinsk kvalitetssikring. Det gjelder bruken av det brede samtykket du har avgitt.

Dersom du har gitt et bredt samtykke til å delta i et forsknings- eller medisinsk kvalitetsregister, skal du gis mulighet til å holdes fortløpende informert om bruken av dine opplysninger. På denne siden finner du oversikt over brede forskningsregistre i Vestre Viken og hva de brukes til.

For å forbedre diagnostikk og behandling er forskning på sykdommen viktig. En del av forskningen som pågår ved sykehuset er basert på et bredt samtykke til at helseopplysninger kan inngå i forskning. Dette betyr at samtykket gir en tillatelse til bruk av pasientopplysninger i flere ulike forskningsprosjekter innenfor et gitt område og over lengre tid. Forskningsregisteret systematiserer opplysningene i en database som kvalitetssikres, vedlikeholdes og oppdateres av fagmiljøet ved sykehuset. Identiteten til de registrerte skjermes ved at navn og fødselsnummer erstattes med en kode i databasen. Det er et lite antall personer som har tilgang til kodenøkkelen / navnelisten. Dersom samtykke tillater det kan opplysninger fra forskningsregisteret utleveres til forskere ved andre institusjoner. Hovedregelen er at kun avidentifiserte opplysninger utleveres.

Kravet til et samtykke er at det skal være informert om hva man samtykker til. Det vil si at den som samtykker skal vite hva man samtykker til. Utfordringen med et bredt samtykke er at hverken den som samtykker eller sykehuset vet på forhånd omfanget av bruken av registeret. Formålet med registeret er å registrere opplysninger for senere forskning, men man vet ennå ikke akkurat hvilke forskningsprosjekter som vil oppstå i fremtiden. Derfor skal alle registrerte gis muligheten til å holde seg orientert om registeret, og bruken av dette. På denne siden skal den registrerte finne tilbake til det registeret man har samtykket til, å søke den informasjonen man her behov for. Dersom den som samtykker ønsker å reservere seg for delstudier, ta kontakt med prosjektleder for det aktuelle registeret.

Oversikt over registre:

PET står for positronemisjonstomografi og er en avansert bildemetode hvor man bruker små mengder av et radioaktivt stoff til å avbilde kroppen. Undersøkelsen brukes hovedsakelig til kartlegging av kreft, men er også en viktig undersøkelse ved utredning av demens og betennelsestilstander. PET kan gi viktig informasjon om ulike sykdomsprosessers funksjon utover det man får kartlagt ved for eksempel MR eller CT.

Formålet med registeret

Hovedformålet med registeret er å forbedre kvalitet og diagnostikk i hele behandlingskjeden, herunder PET/CT. Formålet oppnås ved bruk av personopplysningene både til kvalitetssikring og forskning knyttet til alle ledd og fagområder i diagnostiseringen og behandlingen.

Dette omfatter:

 • Registrere, kvalitetssikre og prosessere data fra samtlige pasienter som får utført PET/CT i Vestre Viken.

 • Gi regelmessig tilbakemelding om resultater og indikasjoner til relevante fagmiljøer ved alle avdelinger som gjennomfører PET/CT.

 • Bidra til å bedre kvaliteten på diagnostisering og behandling av ulike sykdommer hvor PET/CT er en del.

 • Bidra til økt kunnskap om PET/CT hos ledelse og fagpersoner i helseforetaket.

 • Overvåke og bedre kvaliteten av utredningen og behandlingen i henhold til nasjonale og internasjonale standarder.

 • Bidra med kompetanse og aggregerte data, som kan bidra til å videreutvikle kvaliteten i diagnostisering og behandling for blant annet å sikre et likeverdig behandlingstilbud i hele helseforetaket.

 • Arbeide for å fremme forskning knyttet til PET/CT, både ifm. diagnostisering og behandling.

 • Bidra til gjennomføring av forskningsprosjekter innen relevante fagområder, herunder å tilby riktig identifiserte pasienter med korrekt registrerte, kvalitetssikrede, prosesserte og ekstraherte data og kompetanse til tolkning av dem.

Kilder som registeret benytter per 2020 er:

 • Folkeregisteret
 • Bilde- og patologi-systemer i Vestre Viken
 • Pasientjournal i Vestre Viken

Pågående forskningsstudier som benytter data fra registeret​

 • Ingen innrapporterte.​


Organisering, styring og kontaktinfo for registeret:

Vestre Viken, ved administrerende direktør, har det formelle ansvaret for registeret.

Harald Grut
Leder for registeret og fagansvarlig for PET/CT
Overlege/PhD 
Nukleærmedisinsk seksjon|Avdeling for bildediagnostikk|Klinikk for medisinsk diagnostikk

Henning Langen Stokmo
Overlege/stipendiat
Nukleærmedisinsk seksjon|Avdeling for bildediagnostikk|Klinikk for medisinsk diagnostikk
Telefon: 32 80 37 57
hensto@vestreviken.no​

Post:

Vestre Viken HF​
Postboks 800
3004 Drammen

Formålet med registeret

Formålet med registeret er å forbedre diagnostikk og behandling av brystkreft, samt øke kunnskap om sykdommen. Dette kan vi oppnå ved å sammenstille relevante opplysninger om kreftsykdommen, som i neste omgang kan inngå i mange ulike forskningsprosjekter.

Kilder som registeret benytter per 2019 er:

 • Folkeregisteret
 • Kreftregisteret (NBCR)
 • Bilde- og patologi-systemer i Vestre Viken
 • Pasientjournal i Vestre Viken

Pågående forskningsstudier som benytter data fra registeret

Organisering, styring og kontaktinfo for registeret:

Vestre Viken, ved administrerende direktør, har det formelle ansvaret for registeret.

Kristine Sahlberg
Leder for registeret.
Forsknings- og innovasjonsleder i Vestre Viken.
Forsknings- og innovasjonsenheten ved Medisin- og helsefag.
Telefon: 986 41 229.

Helle Skjerven
seksjonsoverlege.

Ingun Jahren Horvli.
Studiesykepleier.

Post:

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Formålet med registeret

Formålet med registeret er å forbedre diagnostikk og behandling ved Covid-19, samt øke kunnskap om sykdommen. Registeret skal brukes til forsking og kvalitetssikring av klinisk praksis av Covid-19, infeksjoner og pandemier. Det vil sammenstilles relevante opplysninger om Covid-19-infeksjon, som i neste omgang kan inngå i flere ulike forskningsprosjekter.

Kilder som registeret benytter per 2020 er:

 • Folkeregisteret
 • Bilde- og patologi-systemer i Vestre Viken
 • Pasientjournal i Vestre Viken

Bruk av info fra registeret:

All bruk av materialet til konkrete studier skal være forhåndsgodkjent av Regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Alle studier skal formaliseres i henhold til personvernlovgivningen. Eksterne forskere kan søke om tilgang til data fra registeret. Informasjon om pågående forskningsstudier som benytter data fra registeret vil til enhver tid være oppdatert her.

Pågående forskningsstudier som benytter data fra registeret:

NOR-Solidarity Trial – WHO er ansvarlig for denne studien

Norwegian SARS Cov-2 Study – Oslo Universitetssykehus (OUS) er ansvarlig for denne studien

Organisering, styring og kontaktinfo for registeret:

Vestre Viken, ved administrerende direktør, har det formelle ansvaret for registeret.

Lars Heggelund
Leder for registeret og forskningsleder ved Drammen sykehus.
Telefon: 482 85 882

Arnljot Tveit
Leder for registeret og forskningsleder ved Bærum sykehus.
Telefon: 67 80 99 24

Post:

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

​Formålet med registeret

Hovedformålet med registeret er å bedre utredning, behandling og oppfølging av atrieflimmer og relaterte tilstander gjennom økt kunnskap, kvalitetsforbedring og forskning.​ Opplysninger som sammenstilles for forskning på atrieflimmer vil inkludere analyser på biologisk materiale, der man eksempelvis kan undersøke faktorer i blodet som kan være relevante både for diagnostikk, sykdomsforløp, valg av behandling, effekt av henhandling og risiko for komplikasjoner.

Kilder som registeret benytter per 2022 er:

 • ​Folkeregisteret
 • Bildesystemer i Vestre Viken
 • Pasientjournal i Vestre Viken

Bruk av info fra registeret

All bruk av materialet til konkrete studier skal være forhåndsgodkjent av Regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).  Alle studier skal formaliseres i henhold til personlovgivningen. Eksterne forskere kan søke om tilgang til data fra registeret. Informasjon om pågående forskningsstudier som benytter data fra registeret vil til enhver tid være oppdatert her.

Pågående forskningsstudier som benytter data fra registeret

 • ​Ingen innrapporterte​

Organisering, styring og kontaktinfo for registeret

Vestre Viken, ved administrerende direktør, har det formelle ansvaret for registeret.

Arnljot Tveit
Prosjektleder
Avdelingssjef, Forskningsavdelingen
Bærum sykehus
Telefon: 67 80 24 27

Trygve Berge
Co-prosjektleder
Telefon: 67 80 91 17

Vigdis Bache Semb
Koordinator
Telefon: 67 80 95 44

Post:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Formål

Formålet med registeret er å bedre diagnose, behandling og oppfølging av ulike former for infeksjoner gjennom økt kunnskap, kvalitetsforbedring og forskning.

Registeret skal brukes til kvalitetssikring av klinisk praksis og forskning ved infeksjonssykdommer.

Kilder som registeret benytter per 2022 er:

 • Folkeregisteret
 • Bilde- og laboratoriesystemer i Vestre Viken
 • Pasientjournal i Vestre viken

Pågående forskningsstudier som benytter data fra registeret:

 • Ingen innrapporterte

Organisering, styring og kontaktinformasjon for registeret:

Vestre Viken ved administrerende direktør har det formelle ansvaret for registeret.

Lars Heggelund
Leder for registeret.
Telefon: 482 85 882

Sist oppdatert 12.04.2023