Vestre Viken HF er for tiden i normal drift

Beredskap

På denne siden finner du informasjon hvis Vestre Viken er i forhøyet beredskap. Det kan for eksempel være ved større ulykker eller kriser.

Vestre Viken er for tiden i normal drift.

Om beredskapsnivåer i Vestre Viken

Vi bruker tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap.
Det er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner.

Beredskapsledelse etableres, enkeltfunksjoner kan forsterkes.

Økt oppmerksomhet ved uavklarte situasjoner der det kan bli behov for ekstraordinære tiltak og ressurser.

Begrenset mobilisering av ekstra ressurser.

Beredskapsledelse etableres, og det gjennomføres en omdisponering eller begrenset mobilisering av ekstra ressurser i tråd med planverket. Iverksettes når en uønsket hendelse med avgrenset omfang er inntruffet, eller det er stor fare for at den kan inntreffe, og det er sannsynlig at de ordinære ressursene ikke vil strekke til. Situasjonen må håndteres med ekstraordinære tiltak og ressurser.

Mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift.

Beredskapsledelse etableres, og det gjennomføres en omfattende mobilisering av ekstra ressurser og omlegging av driften i tråd med planverket. Iverksettes når en alvorlig uønsket hendelse har inntruffet og det er stort behov for ekstraordinære tiltak og ressurser.

Generelle konsekvenser ved beredskapsnivåene:

Konsekvenser for øvrig drift, pasienter, pårørende og gjester:

Øvrig aktivitet vil som hovedregel ikke bli påvirket. Behandlingen vil gå som normalt og pasienter skal møte som avtalt.

Ved alvorlige utbrudd av smittsomme sykdommer/pandemi kan det bli innført spesielle tiltak i form av adgangskontroll, besøksrestriksjoner, pålegg om bruk av munnbind o.l. Dette vil det bli opplyst om når det er aktuelt. Disse tiltakene gjelder på alle nivåer.

Konsekvenser for øvrig drift, pasienter, pårørende og gjester:

Øvrige aktiviteter vil kunne bli påvirket. Det kan være behov for å utsette planlagt behandling og/eller flytte aktivitet til andre sykehus for å frigjøre og sikre tilstrekkelig kapasitet til å håndtere den aktuelle hendelsen. Kapasiteten til å motta besøk kan også være begrenset.

Pasienter som blir berørt vil bli informert så raskt som praktisk mulig. De som ikke hører noe annet skal møte som avtalt.

Konsekvenser for øvrig drift, pasienter, pårørende og gjester:

Øvrige aktiviteter vil bli påvirket i betydelig grad. Planlagte behandlinger vil bli utsatt, og det vil kunne bli endringer i fordelingen av pasienter mellom sykehusene i Vestre Viken og i andre omkringliggende helseforetak.

Pasienter som blir berørt vil bli informert så raskt som praktisk mulig. De som ikke hører noe annet skal møte som avtalt.

Sist oppdatert 07.02.2023