Guide for samtale med pårørende

En person i rød kjole

De voksne pårørende er sentrale samarbeidspartnere i pasientbehandlingen som kan oppleve en styrket rolle for egen del og i familien gjennom psykoedukasjon og støtte.

Samtaler med pårørende

Basissamtale mellom behandler og pårørende Anne

Basissamtale mellom behandler og pårørende Thomas

Basissamtale mellom behandlere, Anne og Arnfinn

 

Innled med småprat. Hensikten er å lage en avslappet og likeverdig atmosfære

 • Presenter dere for hverandre
 • Fortell kort hvordan enheten jobber for å få til et godt familiesamarbeid.
  • Presiser at pårørende er en sentral kunnskapskilde for at vi skal kunne gjøre gode helsefaglige vurderinger
  • Få også frem at pårørende er viktige personer for den som er syk og anerkjenn deres innsats

 • Eksempler på hvordan du kan kartlegge pårørendes ønsker for involvering:
  • hvilken støtte har du rundt deg?
  • hvilke oppgaver gjør du for den som er syk og hvilke oppgaver ønsker du å gjøre?
  • hvilke belastninger har du og familien hatt og hvordan har dere taklet utfordringene?
  • hva trenger du som pårørende for å stå i situasjonen?
  • hva kan helsetjenesten, frivillige organisasjoner eller andre instanser bidra med?
 • Har forholdet til pasienten endret seg som følge av at hen ble syk?
  • Hva tenker du/dere om sykdommen og det som har skjedd med pasienten?
  • Er det noe ved pasientens sykdomsutvikling som du tenker er viktig å formidle til behandler?
 • Formidle kunnskap om:

 

 

 • Fortell hva pasienten har gitt samtykke til å snakke om 
 • Pårørende kan uavhengig av samtykke gi informasjon om:
  • Det de pårørende vet fra før
  • Generell informasjon om årsak, symptomer, behandling og prognose  

Dersom pasienten er i tvungen psykisk helsevern, har nærmeste pårørende pårørende rett til informasjon for å ivareta sine rettigheter. Dette inkluderer opplysninger om pasientens tilstand, behandling og prognose.

Les mer om pårørendes rettigheter

 • Tydeliggjør at åpenhet og støtte fra familie og nettverk øker sjansen for å få det bedre
 • Normaliser at det er vanlig at det oppstår konflikter og misforståelser når familien opplever alvorlig sykdom eller krise
 • Eksempler på hva du kan formidle hvorfor pårørendesamarbeid er viktig:
  • Styrke eller eventuelt gjenopprette relasjoner i familien og nettverket
  • Bedre pasientens livssituasjon og fungering samt redusere risikoen for å få tilbakefall  
  • Redusere stress, belastning og bedre livssituasjonen til de pårørende
  • Hjelpe familien til å forstå pasientens utfordringer bedre, og bruke forståelsen til å løse dagligdagse problemer  

         

Eksempler på spørsmål som kan stilles for å utforske temaet:

 • Er du noen gang redd i ditt eget hjem?
 • Er du redd for pasienten?
 • Har du blitt ydmyket av hen?
 • Har du noen gang blitt slått, sparket eller på andre måter angrepet fysisk av pasienten?
 • Hvis ja, når, hvor mange ganger og hvilke skader?

Eksempler og mer om temaet; se pårørendeveilederen.

Når pasienten har mindreårige barn /søsken under 18 år skal lovverk og nasjonale retningslinjer følges for å kartlegge sitasjon og bidra til tilstrekkelig ivaretagelse og informasjon til barn som pårørende.

Les mer om barn som pårørende

Barn som pårørende over 18 år har også behov for å bli ivaretatt.  

Eksempler på spørsmål som kan stilles dersom søsken, voksne barn, voksne stebarn eller ungdom over 18 år er berørt:

 • Hva vet barna dine om situasjonen? (Erfaringer og reaksjoner)
 • Hvordan blir barnas hverdag påvirket av situasjonen/sykdommen til pasienten din? (Rutiner, omsorgsoppgaver, skole/barnehage og fritid)
 • Hvordan snakker du/dere med barna om situasjonen?
 • Hvem er eller kan være støttepersoner for barna dine? (F. eks. partner, andre familiemedlemmer, venner, trenere, helsesykepleiere, ansatte i skole/ barnehage og familie)
 • Informasjonsutvekslingen skal samsvare med pasientens ønsker og det loven gir rom for.
 • Informer om premissene for eventuelt å involvere barneverntjenesten

Helsepersonell er lovpålagt å bidra til å ivareta mindreårige barn som er pårørende til foreldre eller søsken. I tillegg er barn som etterlatte inkludert

Helsepersonells plikt til å ivareta mindreårige barn som pårørende og etterlatte

 

 

Gi informasjon om:

 • Hvem pårørende kan kontakte
 • Tilbud ved seksjonen, inkludert skriftlig informasjon om familiesamarbeid
 • Rettigheter for pårørende
 • Tilbud til pårørende (både barn og voksne)
 • Aktuelle bruker- og pårørendeorganisasjoner

Vi har ulike måter å involvere dere som er i familien. Hvis pasienten ønsker (samtykker) får dere tilbud om:

 • Samtale med pasient alene (gjennomført)
 • Pårørendesamtale (denne samtalen)

 

Her kan du laste ned Samtaleguiden for pårørende

Sist oppdatert 08.05.2024