Pårørendebrev - Kongsberg DPS, døgnavdeling

Du får denne informasjonen fordi du er pårørende til en person som er i behandling hos oss.

Familie og nettverk rundt kan oppleve store belastninger når noen som står dem nær har psykiske- og/eller ruslidelser. Nettverket kan være til hjelp for pasientene og en ressurs i behandlingen.

De beste resultatene får vi når pasient, pårørende og behandlere samarbeider om å hjelpe pasienten. Vi ønsker å bidra til dette samarbeidet!

Hva skjer på døgnavdelingen?

Døgnbehandling (innleggelse) kan brukes i perioder med behov for kontinuerlig oppfølging. Formålet vårt er å sikre rask, helhetlig og mer tilgjengelig spesialisthelsetjeneste i akutte psykiske krisesituasjoner. Døgnbehandling er som poliklinisk behandling (behandling uten innleggelse), men den er mer intensiv. Hvor lenge pasienten har behov for døgnbehandling blir fortløpende vurdert mellom ansvarlig behandler og pasienten selv. Henvisning fra fastlege/legevakt må foreligge.

Fokus på stabilisering der måltidsrutiner, fysisk aktivitet og søvnhygiene også inngår.

Daglige fokussamtaler med personalet, med tilbud om dagsplaner - struktur på hverdagen som er med på å skape forutsigbarhet og trygghet. Motvirke passivitet og uselvstendighet.

Mestringsplan – bevissthet på å oppdage tegn på forandring, hvordan stoppe en negativ utvikling og klargjøre hvordan pasienten best mulig kan søke hjelp.

Psykoedukasjon om pasientens sykdom – gi info om psykiske lidelser og typiske symptomer, samt info om behandling og hvordan denne virker.  Terapeutisk tilnærming er Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Kognitiv Atferdsterapi.

Våre viktigste oppgaver er å:

  • Iverksette behandlingstiltak · Kontinuerlig oppfølging hele døgnet · Bidra til at pasienten kan forholde seg hensiktsmessig til sine symptomer · Støtte brukerens bedringsprosesser

Hvem er vi?

Fagmiljøet vårt består av vernepleiere, sykepleiere, miljøpersonell, psykolog, psykologspesialist, psykiater, leger og overlege. Vi samarbeider med kommune og andre lavterskeltilbud.

Pårørendefokus

Pasient- og brukerrettighetsloven definerer pasientens pårørende slik:

«Den pasienten oppgir som pårørende og nærmest pårørende»

Døgnavdelingen har ansvar for å legge til rette for god samhandling slik at både pasienten og pårørende får et best mulig behandlingstilbud. Medvirkning og påvirkning sikres gjennom dialog. Hvilke erfaringer pasienten og pårørende har, er viktige innspill i dette arbeidet. Pasientens nærmeste pårørende blir kontaktet (ved pasientens samtykke) og får tilbud om samtaler. Bedre pårørendesamarbeid er en pakke med 3 samtaler, der pårørende og pasienten får hver sin, og at pasient og pårørende har en sammen (med miljøpersonell fra døgnavdelingen evt. behandler/pårørendekontakt.)

Om pasienten ikke samtykker har pårørende likevel rett på generell veiledning og informasjon samt støtte til å stå i rollen som pårørende. Helsepersonell bryter ikke taushetsplikten ved å lytte til pårørende. Helsepersonell bryter heller ikke taushetsplikten ved å snakke om opplysninger som pårørende allerede er kjent med fra før, f.eks. diagnose. Da kan helsepersonell snakke generelt om årsaker til tilstanden, symptomer, vanlig behandling og prognose.

Barn som pårørende

Dersom våre pasienter har mindreårige barn eller søsken (under 18 år) har vi plikt til å ivareta disse ved at de får nødvendig informasjon og oppfølging.

Besøk og permisjoner

Under innleggelse er det mulig å komme på besøk til pasienten, men da etter klokken 16.00. Permisjoner tilbys der det er gunstig og som en del av behandlingen.

Hva skjer etter innleggelse?

Videre oppfølging og behandling i poliklinikk kan være aktuelt, evt. fastlege. Ved utskrivelse lages det individuelle avtaler.

Kontakt oss

Sentralbord: 03525 (døgnbemannet) 
Direkte: 32 72 58 50
Åpningstider: Mandag-fredag kl.  08.00-15.30

Telefon døgnavdeling: 32 72 53 84 (skal kun benyttes under innleggelse)

Besøksadresse:
Wergelandsvei 2
3613 Kongsberg

Sist oppdatert 19.01.2024