Pårørendebrev - Kongsberg DPS, Akutt poliklinikk

Du får denne informasjonen fordi du er pårørende til en person som er i behandling hos oss.

Familie og nettverk kan oppleve store belastninger når noen som står dem nær har psykiske- og/eller ruslidelser. Nettverket kan være til hjelp for pasientene og en ressurs i behandlingen.

De beste resultatene får vi når pasient, pårørende og behandlere samarbeider om å hjelpe pasienten. Vi ønsker å bidra til dette samarbeidet!

Hva skjer på akutt poliklinikk?

Formålet med seksjon akutt er å sikre en bedre og mer helhetlig spesialisthelsetjeneste til personer i akuttpsykiatriske krisesituasjoner, gjennom rask og god tilgjengelighet. Primært skjer oppfølgingen gjennom polikliniske timer, noe som kan være hyppig initialt.

Det gis psykoedukasjon om pasientens sykdom – gi info om psykiske lidelser og typiske symptomer, samt info om behandling og hvordan denne virker. Terapeutisk tilnærming er Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Kognitiv Atferdsterapi.

Utarbeide mestringsplan – bevissthet på å oppdage tegn på forandring, hvordan stoppe en negativ utvikling og klargjøre hvordan pasienten best mulig kan søke hjelp.

Døgnbehandling (innleggelse) kan brukes i korte perioder med behov for kontinuerlig oppfølging.

Hvem er vi? 

Fagmiljøet vårt består av vernepleiere, sykepleiere, miljøpersonell, psykolog, psykologspesialist, lege og overlege. Vi samarbeider med kommune og andre lavterskeltilbud.

Pårørendefokus

Akutt poliklinikk legger til rette for god samhandling slik at både pasienten og pårørende får et best mulig behandlingstilbud. Medvirkning og påvirkning sikres gjennom dialog. Hvilke erfaringer pasienten og pårørende har, er viktige innspill i dette arbeidet. Pasientens nærmeste pårørende blir kontaktet (ved pasientens samtykke) og får tilbud om samtaler. Bedre pårørendesamarbeid er en pakke med 3 samtaler. Pårørende og pasienten får først egne samtaler, deretter inviteres det til en felles samtale med både pasient og pårørende tilstede. Ved sistnevnte er også personell fra avdelingen tilstede, det kan være miljøpersonell, pårørendekontakt og\eller behandler.

Om pasienten ikke samtykker har pårørende likevel rett på generell veiledning og informasjon samt støtte til å stå i rollen som pårørende. Helsepersonell bryter ikke taushetsplikten ved å lytte til pårørende. Helsepersonell bryter heller ikke taushetsplikten ved å snakke om opplysninger som pårørende allerede er kjent med fra før, f.eks. diagnose. Da kan helsepersonell snakke generelt om årsaker til tilstanden, symptomer, vanlig behandling og prognose.

Kontakt oss:

Sentralbord: 03525
Direkte: 32 72 58 50
Åpningstider: mandag-fredag kl. 08.00-15.30

Besøksadresse:
Wergelandsvei 2
3613 Kongsberg

Sist oppdatert 19.01.2024