Pårørendebrev - Kongsberg DPS

Du får denne informasjonen fordi du er pårørende til en person som er i behandling hos oss.

Til deg som er pårørende

Pårørende opplever ofte belastninger når noen som står dem nær får en psykisk lidelse eller et rusproblem. De pårørende er ofte viktige støttespillere og en ressurs i behandlingen. De beste resultatene får vi når pasient, pårørende og behandlere samarbeider. Vi ønsker å bidra til godt samarbeid gjennom imøtekommenhet, respekt og ønske om kontakt.

Som pårørende kan du ha behov for informasjon om behandlingsstedet, behandlingen, samarbeidspartnere og brukerorganisasjoner. Du kan spørre om det du ønsker, og har rett til å få generell informasjon.

Denne informasjonen deles ut til alle pasienter med oppfordring om å gi den videre til sine nærmeste. I noen tilfeller kontakter vi pårørende direkte, men du kan også ta direkte kontakt med oss. Vi ønsker å gi så mye informasjon som mulig, så langt bestemmelsene om taushetsplikt tillater det.

Hvem er pårørende?

Pasient- og brukerrettighetsloven definerer pasientens pårørende slik:

Den pasienten oppgir som pårørende og nærmeste pårørende

Dersom pasienten er ute av stand til å oppgi pårørende, skal nærmeste pårørende være den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten, likevel slik at det tas utgangspunkt i følgende rekkefølge: ektefelle, registrert partner, personer som lever i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med pasienten, barn over 18 år, foreldre eller andre som har foreldreansvaret, søsken over 18 år, besteforeldre, andre familiemedlemmer som står pasienten nær, verge eller fremtidsfullmektig med kompetanse på det personlige området.

Informasjon til nærmeste pårørende

Dersom pasienten samtykker til det eller forholdene tilsier det, skal pasientens nærmeste pårørende ha informasjon om pasientens helsetilstand og den helsehjelp som ytes. Er pasienten over 16 år og åpenbart ikke kan ivareta sine interesser på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, demens eller psykisk utvikling, har både pasienten og dennes nærmeste pårørende rett til informasjon.

Barn som pårørende

Dersom våre pasienter har mindreårige barn eller søsken har vi plikt til å ivareta disse ved at de får nødvendig informasjon og oppfølging. Denne plikten gjelder personer under 18 år som er barn eller søsken av pasienten.

Mer informasjon finner du her

Pasient- og brukerrettighetsloven: (www.lovdata.no)

Pårørendes rettigheter: (helsedirektoratet.no)

Aktuelle nettadresser:

Mental helse

www.mentalhelse.no

Rådet for psykisk helse

www.psykiskhelse.no

Landsforbundet for pårørende innen psykisk helse

www.lpp.no

Rusinfo

www.rusinfo.no

Forbundet mot rusgift

www.fmr.no


Viktige telefonnummer:

Mental helse hjelpetelefon

116 123

Rådet for psykisk helse

23 10 38 80

Landsforbundet for pårørende innen psykisk helse

22 49 19 22

Rustelefonen

08 588

 

 

 

Kontaktinformasjon:

Postadresse:

Vestre Viken HF
Kongsberg DPS
Postboks 800
3004 Drammen

Besøksadresse:

Wergelands vei 2
3612 Kongsberg

Telefon:

Direkte - dagtid: 32 72 58 50
Sentralbord - hele døgnet: 03535

Ris og ros

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester.  
Se hvordan du kan gjøre det på våre nettsider

Sist oppdatert 22.01.2024