Informasjonsbrev - FACT Kongsberg

Her finner du informasjon om FACT Kongsberg

Hva er FACT? 

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) kan oversettes til norsk som fleksibel aktivt oppsøkende behandling.

FACT er et samarbeid mellom kommunene i området og Kongsberg DPS (distriktspsykiatrisk senter). Målet er å gi helhetlige og koordinerte tjenester, det vil si best mulig hjelp for den enkelte. Vi har et utstrakt samarbeid med en rekke aktører i primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, sosialtjenesten og NAV.

Hva gjør FACT-temaet?

Vi følger opp pasienter som har en alvorlig psykisk lidelse og eventuelt rusproblemer. I tillegg har de vi jobber med ofte en ustabil bo-situasjon, begrenset sosial fungering, problemer med å få arbeid og økonomiske problemer.

FACT-teamet følger med på sykdoms- og symptomutvikling. Når pasienten er sårbar eller syk får han/hun tett oppfølging. I stabile faser får pasienten mindre oppfølging. Hvis pasienten ikke klarer å møte til time, oppsøker teamet pasienten. Vi vil også følge opp pasienten ved innleggelse på sykehus.

Våre viktigste oppgaver er å:

  • vurdere og iverksette behandlingstiltak
  • gi veiledning og praktisk hjelp i hverdagen
  • arbeide med rehabilitering
  • støtte brukerens bedringsprosesser

FACT-teamet er opptatt av å sikre best mulig sammenhengende oppfølging av pasientene og forebygge innleggelse på sykehus. Vi har også fokus på inkludering i nærmiljøet, slik at pasientene kan delta mer i samfunnet.

Hvem er vi?

FACT har ansatte fra spesialisthelsetjenesten Kongsberg DPS og ansatte fra kommunene Flesberg, Kongsberg, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal og Øvre Eiker.  Teamet er et samhandlende tverrfaglig team som består av personer med helse og sosialfaglig kompetanse, og personer med ergenerfaring fra rus- og psykiske vansker.

Vi samarbeider med fastlege, NAV og andre ved behov i enkeltsaker.

Kommunene har koordinatorer og kontaktpersoner som er tilknyttet teamet. Vi er på jobb alle hverdager (mandag-fredag) kl. 08:00 – 15:30.

 

 

 

 

Hvem kan få hjelp av oss?

Kriterier for FACT oppfølging:

  • En psykisk lidelse og evt. rus, der oppfølging /behandling er påkrevet, hvor ordinær behandling ikke er tilstrekkelig
  • Alvorlig funksjonssvikt
  • Langvarig tilstand med varierende behov for intensitet i oppfølgingen
  • Behov for samordnet hjelp og oppfølging

 

Målet er at pasientene skal få helhetlig og koordinerte tjenester som er tilpasset den enkelte. Oppfølgingen skjer i samarbeid mellom ansatte i spesialisthelsetjenesten og i kommunen.

 

Hvordan få hjelp fra FACT Kongsberg

Fastlege, ansatte i kommune eller helseforetak kan ta kontakt for å drøfte om hjelp fra Kongsberg FACT kan være aktuelt. Vurdering av tilbud gjøres etter henvisning med beskrivelse av behandlingsbehovet fra helsepersonell med henvisningsrett.

 

Hva gjør vi for pårørende?

FACT-teamet har ansvar for å legge til rette for god samhandling slik at både pasienten og pårørende får et best mulig behandlingstilbud.

 

Medvirkning og påvirkning sikres gjennom dialog og samarbeidsmøter. Hvilke erfaringer pasienten og pårørende har, er viktige innspill i dette arbeidet.

 

Familiesamarbeidet er rettes mot å støtte pasientens bedringsprosess, hjelpe familien samt å bedre livssituasjonen for både pasienten og familiemedlemmene.

 

Pasientens nærmeste pårørende blir kontaktet og får tilbud om (minst) en samtale. I tillegg får nærmeste pårørende generell skriftlig informasjon.

 

Kontaktinformasjon:

Kongsberg FACT, Wergelandsvei 2, 3613 Kongsberg

Telefon 32 72 58 50 (mandag – fredag: kl. 08.00 – 15-30)

 

Sist oppdatert 22.01.2024