Pårørendebrev - Bærum DPS, poliklinikk 4

Du får denne informasjonen fordi du er pårørende til en person som er i behandling hos oss.

Familie og nettverk kan oppleve store belastninger når noen som står dem nær har psykiske lidelser eller ruslidelser. Nettverket kan være til god hjelp for den som har en psykisk lidelse og en ressurs i behandlingsforløpet. De beste resultatene får vi når pasient, pårørende og behandlere er i dialog og samarbeider.

For å styrke samarbeidet mellom poliklinikken og pårørende tilbyr vi til sammen tre samtaler der tema helt eller delvis er på pårørende og familiesamarbeid; en samtale med pasienten, en med pårørende og en felles samtale. Målet med samtalene er å ha kjennskap til hvorfor involvering av nærstående anbefales, støtte den enkelte sin bedringsprosess og bedre situasjonen for både pasient og de nærmeste gjennom god kommunikasjon og samhandling med poliklinikken.

Barn som pårørende

Når det gjelder pasienter som har barn eller søsken under 18 år vil vi tilby samtale for å ivareta barnas behov for informasjon og kartlegge deres behov for støtte og hjelp.

Kontakt

Poliklinikk 4 Bærum kan kontaktes via pårørendekoordinator:
Nina og seksjonsleder 906 91 471

Adresse: 
Hamangskogen 60
1349 Sandvika.

Telefon til resepsjonen: 67 81 43 30

Vi ser frem til å snakke med deg.

Med vennlig hilsen oss i poliklinikk 4 Bærum, Vestre viken

 

Vi anbefaler deg å se på denne nettsiden for mer informasjon: For deg som er pårørende - Vestre Viken

Sist oppdatert 23.01.2024