illustrasjon av lunger og pustemaskin

Digital oppfølging - KOLS

KOLS er en samlebetegnelse for lungsykdommene kronisk bronkitt og emfysem. Digital hjemmeoppfølging gir pasientene mulighet til å si ifra om endringer i sykdommen, og på den måten få best mulig behandling uten nødvendigvis å møte opp fysisk på sykehuset.

Kontakt Medisinsk avdeling, Drammen Sykehus

Kols er en kronisk tilstand som gjerne kjennetegnes av langvarig hoste (røykhoste), økt produksjon av slim samt tungpustethet ved anstrengelse. KOLS er en sykdom som utvikler seg over tid og gir gradvis dårligere lungefunksjon. Den viktigste årsaken til KOLS er røyking. Pasienter som er eksponert for enkelte typer kjemikalier kan også utvikle KOLS. 

KOLS deles inn i forskjellige stadier -​ fra 1 til 4. Stadium 4 er det mest alvorlige og pasientene har svært redusert lungekapasitet og kan ha behov for kontinuerlig tilførsel av oksygen. Disse pasientene er også kortpustede i hvile. 

Det er vanlig at sykdommen gir periodevis forverringer. I slike perioder kan det bli behov for sykehusinnleggelse og justering av medisiner.

Behandlingen av KOLS er sammensatt. Den vanligste behandlingen gis som inhalasjoner som virker ved å utvide luftveiene​​ (forskjellige typer medikamenter) og å minske den kroniske betennelsesreaksjonen i lungene (kortikosteroider). 


Digital hjemmeoppfølging er ikke et tilbud for pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp. Ved akutt forverring må fastlege, legevakt eller 113 kontaktes. Digital hjemmeoppfølging er egnet for å følge endringer i sykdommen over lengre tid,  slik at man kan få et bilde av hvordan pasientene har det.

Digital hjemmeoppfølging gir deg muligheter til å registrere symptomer og sykdomsutvikling uten nødvendigvis å møte fysisk på sykehuset. To ganger i uken skal du registrere symptomer og hvordan sykdommen utvikler seg. Registreringene gåes igjennom av sykepleier på sykehuset. 

På bakgrunn av registreringene kan helsepersonell vurdere utviklingen og eventuelt foreta endringer i behandling og oppfølging. Registreringene karakteriseres som henholdsvis:

- Stabil. Pasientens lungefunksjon er stabil og det er ikke behov for endringer i medisinering eller andre tiltak

- Begynnende forverring. Økende tungpust og andre symptomer. Her kan det foreslås endringer i medisinering og andre tiltak. Hensikten er foreta endringene såpass tidlig at man kan snu utviklingen tidlig i forløpet.

- Forverring. Her blir det behov for endring av medisiner eller forordning av tilleggsmedisiner. Det kan også være behov for eksempelvis antibiotikabehandling. Hvis tilbakemeldingene tilsier en forverring vil lege også gå igjennom rapporteringen. Det kan bli aktuelt med sykehusinnleggelse.

- Kritisk. ​Målingene viser at du er i en fase der du har behov for øyeblikkelig hjelp. Du må oppsøke legevakt eller kontakte 113.

Alle som får tilbud om oppfølging hjemme får også en detaljert behandlingsplan som i detalj beskriver hva som skal gjøres basert på målingene. For å få tilbud om digital hjemmeoppfølging må du tilfredsstille følgende kriteri​​​​​​​​er:

  • ​Diagnostisert med KOLS grad 3 eller 4. Diagnosen skal være bekreftet med Spirometri.
  • Du skal ha hatt minst to innleggelser på sykehus på grunn av KOLS-forverring de siste 12 månedene.
  • Du må selv ønske tilbud om digital hjemmeoppfølging og gi samtykke til behandlingen. 

Du vil ikke få tilbud om digital hjemmeoppfølging dersom:

  • Du har fast plass på institusjon
  • Har kognitiv svikt
  • Har langtkommen lungekreft
  • Dersom du ikke samtykker ikke til deltakelse
  • Hvis du ikke har bankID eller datautstyr til å gjennomføre registreringene
  • Pasienter med alvorlig hjertesvikt

Innlogging for pasienter​​

Sist oppdatert 03.04.2024