digital oppfølging dialyse

Digital oppfølging - dialyse

Hjemmedialyse gir pasienter økt fleksibilitet og egenmestring. I tillegg viser forskning at de som gjennomfører dialyse hjemme totalt sett får økt dialysemengde noe som reduserer komplikasjoner.

Kontakt Vestre Viken

Dialyse er en nyreerstattende behandling hvor avfallsstoffer og overflødig væske filtreres fra blodbanen gjennom en halvgjennomtrengelig membran. Dialyse kan gjennomføres enten som peritonealdialyse (PD) eller hemodialyse (HD). 

Ved kronisk nyresvikt klarer ikke lengre nyrene å skille ut tilstrekkelig med avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen. Det finnes ulike årsaker nyresvikt. Pasienter med kronisk nyresvikt følges tett opp på sykehuset. Her vurderes blant annet behov for dialyse eller transplantasjon. Hvilken dialysemetode som skal benyttes bestemmes i samråd med pasient og pårørende. 

Dialyse er en nyreerstattende behandling hvor avfallsstoffer og overflødig væske filtreres fra blodbanen gjennom en halvgjennomtrengelig membran. 

Dialyse kan gjennomføres enten som peritonealdialyse (PD) eller hemodialyse (HD) og kan utføres enten som hjemmebehandling eller på sykehuset. Peritonealdialyse anses som førstevalget innenfor hjemmedialyse, og er en dialysemetode som er forholdsvis enkel å lære. PD er også behandlingsalternativet som er mest fleksibelt og kan tilpasses en aktiv hverdag. Pasienter med hjemmedialyse følges tett opp av helsepersonell både gjennom faste oppmøtekontroller og digital hjemmeoppfølging. 

​Peritonealdialyse (PD)

Ved peritonealdialyse (PD) brukes kroppens egen bukhinne som et filter for å rense blodet for avfallsstoffer og overskuddsvæske. Rensing av avfallsstoffer foregår hele tiden mens dialysevæske er i bukhulen. For å gjennomføre PD opereres et PD kateter inn i bukhulen. PD kateteret er et tynt plastrør som opereres inn ved et kirurgisk inngrep, helst to til tre uker før oppstart av dialysebehandling. 

På sykehuset får en grundig opplæring i å utføre PD. Opplæring tilpasses den enkeltes behov og tar vanligvis 2- 3 dager. Dersom du har behov for hjelp vil sykepleietjenesten i kommunen kunne assistere med å utføre peritonealdialyse. 
Gjennom PD kateteret føres dialysevæske inn i buken, og blir liggende en viss tid før den dreneres ut igjen og erstattes med ny væske. I tiden dialysevæsken er i buken vil avfallsstoffer og overflødig væske filtreres gjennom bukhinnen fra blodbanen. 

Peritonealdialyse anses å være det mest fleksible behandlingsalternativet da det kan utføres hvor som helst: i eget hjem, på arbeid eller reise. En kan selv være med å tilpasse hvor og når poseskiftet skal utføres, etter det som passer egen livssituasjon. 
Med PD vil mange i mindre grad enn ved hemodialyse trenge kost- og drikkerestriksjoner. Dette skyldes delvis at nyrenes egen evne til å skille ut avfallsstoffer ofte bevares bedre, og delvis at rensingen av blodet og utskillelse av overskuddsvæske foregår kontinuerlig.  

Peritonealdialyse kan utføres på to måter. Enten ved manuelle poseskift på dagtid, CAPD (kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialyse), eller ved bruk av nattmaskin APD (automated peritoneal dialyse). 

Manuelle poseskift, CAPD

Poseskiftene foregår på dagtid. Bukhulen tømmes og fylles manuelt 3- 4 ganger per dag. Prosessen, hvor dialysevæske tømmes ut fra bukhulen og erstattes med ny dialysevæske, kalles et poseskift. Ved hvert poseskift fylles buken med ca 2 liter dialysevæske. Hvert poseskift tar rundt 30 minutter.  

Automatisk peritonealdialyse (APD)

Ved bruk av nattmaskin vil en dialysemaskin automatisk fylle og tømme dialysevæske i buken et visst antall ganger gjennom natten mens du sover. En nattbehandling varer vanligvis 8 timer. Hos de fleste avsluttes behandlingen om morgenen ved at maskinen setter inn 1.5 – 2 liter dialysevæske som blir værende i buken gjennom dagen og helt til oppstart av ny behandling på kveldstid. Behandlingen anses som den mest fleksible siden behandling foregår på nattestid og man som oftest ikke behøver å utføre manuelle poseskift på dagtid. 

Hemodialyse

Ved hemodialyse (HD) sirkulerer pasientens blod gjennom en dialysemaskin og avfallsstoffer og overflødig væske filtreres ut gjennom en syntetisk membran som kalles et dialysefilter. Hemodialyse kan utføres på sykehus eller i eget hjem. 
De fleste som behandles med hemodialyse får dialysebehandling tre ganger i uken. Hver behandling er på 4- 5 timer. 

Før behandling veies man for å anslå oppsamlet væske etter forrige behandling. Blodtrykk blir også målt og følges med på før, under og etter dialysebehandlingen.
For å kunne rense blodet er det nødvendig med en blodtilgang, enten et dialysekateter eller en AV fistel. Dialysekateteret er en silikonslange, med to løp, som legges i en sentral blodåre som går ned til hjertet. Kateteret kommer ut gjennom huden på øvre del av brystet. 

En AV fistel er en sammenkobling av to blodårer, som oftest på underarmen. To årer kobles sammen i et lite kirurgisk inngrep. Før dialysebehandling legges to nåler i AV fistelen og brukes som blodtilgang under behandling. Nålene fjernes etter behandling. 
Klargjøring av maskin, og tilkobling til maskin, gjøres vanligvis av en sykepleier. Under behandlingen vil blodsystemet kontinuerlig sirkulere gjennom et dialysefilter og tilbake til kroppen, og dermed gradvis renses for avfallsstoffer og overflødig væske. 
Etter dialysen måles blodtrykk og vekt igjen. Dette for å ha et utgangspunkt for å måle eventuell vektoppgang til neste behandling.  
Blodprøver tas jevnlig i dialysen for å sjekke effekt av behandling. 

En del pasienter kan selv ha en aktiv rolle i gjennomføring av hemodialyse. Enten ved å gjennomføre dialysebehandling helt på egenhånd, eller med delvis assistanse av en sykepleier. Man vil da få grundig opplæring i å håndtere klargjøring av og tilkobling til maskin, og gjennomføring av behandling. 

Dersom man ønsker å utføre dialysebehandling i eget hjem, kan en dialysemaskin og et lite vannrenseannlegg installeres hjemme hos deg. Dette utstyret låner du så lenge det er behov for dialysebehandling. Det kreves grundig opplæring før man er klar for å selv utføre hemodialyse hjemme. Opplæring tar som oftest 4- 6 måneder. Pasienter i hjemmehemodialyse er på månedlige kontroller på sykehuset, eller oftere dersom behov. De følges også ukentlig opp med digital egenregistrering. 

For de som klarer å gjennomføre deler av behandling selv, men har behov for delvis assistanse fra sykepleier, er selvdialyse på sykehuset et godt alternativ. Å aktivt få ta del i egen behandling er noe som kan øke bevisstgjøring og mestring rundt egen sykdom. Ved selvdialyse tilrettelegges det for at behandling kan utføres på det tidspunktet som passer den enkelte pasient best, noe som gir større fleksibilitet.   

Vestre Viken tilbyr digital hjemmeoppfølging for pasienter som behandles med hjemmedialyse, enten med peritonealdialyse eller hjemmehemodialyse. Digital hjemmeoppfølging tilrettelegger for tettere oppfølging av pasienter, og er et supplement til oppmøtekontroller på sykehuset hver 4.- 6. uke. Tettere oppfølging tilrettelegger for at behandler kan følge opp behandling som utføres hjemme, og kan avdekke dersom det oppstår komplikasjoner eller problemer som krever tiltak. 

Digital hjemmeoppfølging foregår ved at pasienten ukentlig sender inn et egenregistreringsskjema hvor de kan registrere informasjon om egen helse og gjennomføring av dialysebehandling. Besvarelsene gjennomgås av helsepersonell på sykehuset.


For pasienter som behandles med PD nattmaskin overføres også behandlingsdata direkte fra nattmaskin til sykehuset. Helsepersonell får oversikt over gjennomførte behandlinger, og kan raskere tilpasse behandling etter den enkeltes behov. For pasienten innebærer dette at behandlingen som utføres hjemme følges opp av behandler på sykehuset, også utenom oppmøtekontroller på sykehuset. Systemet gjør det også mulig å endre et behandlingsprogram uten at pasienten trenger å møte på sykehuset.

Pasientenes registreringer og data fra maskinen gir helsepersonell samlet sett et godt utgangspunkt for riktig og god oppfølging av pasientene. 


Nedenfor er linker til nærmere beskrivelse av hvordan dialyse gjennomføres ved våre sykehus.

Hemodialyse

Peritonealdialyse

Sist oppdatert 03.04.2024