Hjemmeoppfølging epilepsi

Digital oppfølging av epilepsi

For pasienter med epilepsi kan digital oppfølging hjemme spare mange turer til sykehuset samtidig som helsepersonellet beholder like god oversikt over pasientenes helsetilstand.

Kontakt nevrologisk poliklinikk

​Digitale hjelpemidler gjør det mulig å tilby helsetjenester på en annen måte enn tidligere. Ved å bruke digitale verktøy, er målet at pasientene skal få en bedre og tettere oppfølging, uten at ressursbruken på sykehuset øker. 

Vi opplever stort press på ressursene i helsevesenet, og det er nødvendig å tenke nytt. Ved hjelp av digital hjemmeoppfølging kan vi få informasjon om pasientens helsetilstand, uten at vedkommende behøver å møte opp på sykehuset for å fortelle oss det. Dermed kan vi planlegge persontilpasset og behovsstyrt helsehjelp, basert på det pasienten selv rapporterer.

​Ved Nevrologisk avdeling har vi etablert digital hjemmeoppfølging for pasienter med epilepsi. De får tilbud om denne typen oppfølging når de møter til vanlig poliklinisk time, eller ved innleggelse i avdelingen. Vi synes det er viktig at pasienten har vært fysisk på sykehuset minst en gang og har møtt minst av legene som driver epilepsioppfølging. Det er viktig å ha et ansikt å forholde seg til. Det går fint an å ønske seg denne typen oppfølging som pasient, og det håper vi jo at mange gjør, men det forutsetter altså at vi oppretter en legekontakt med avdelingen først, for eksempel på en ordinær poliklinisk time. 

Ved oppstart og deretter to ganger årlig får pasienten tilsendt en lenke på sms. Ved å logge inn kommer hen til standardiserte kontrollspørsmål som er aktuelle for hens diagnose. Pasienten besvarer spørsmålene og sender inn til oss. Besvarelser kontrolleres av sykepleier, som kontakter pasienten eller gir beskjed videre til lege hvis det er behov for det. Pasienten kan også rapportere på eget initiativ, utenom de fastsatte tidspunktene to ganger årlig, dersom det oppstår endringer behandler bør vite om. Digital hjemmeoppfølging har imidlertid ikke øyeblikkelig hjelp-funksjon. Hvis det haster, må fastlege eller legevakt kontaktes, på vanlig måte. 

For epilepsi varer tilbudet om digital hjemmeoppfølging på ubestemt tid, eller så lenge pasienten selv vil det. Fordelen er at vi også kan følge pasienten i stabile faser, og uten at hen behøver ny henvisning fra fastlege dersom det skulle oppstå behov for en samtale med nevrolog. Dersom noen ønsker å avslutte, settes det opp vanlig kontrolltime ved Nevrologisk poliklinikk hvis pasienten er i en ustabil fase. Hvis alt er stabilt, må det sendes ny henvisning til Nevrologisk avdeling dersom pasienten skulle få behov for det. ​


Nedenfor kommer en film brukerstyrt oppfølging av epilepsi


 
    Sist oppdatert 03.04.2024