Kompetansenettverk innen palliasjon og kreftomsorg i Kongsbergregionen

I Kongsbergregionen er det formalisert et kompetansenettverk med ca. 30 ressurssykepleiere og ressurspersoner innen palliasjon og kreftomsorg i kommunene Kongsbert, Øvre Eiker, Sigdal, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Dette nettverket ledes av Palliativt team på Kongsberg sykehus.

​Et lokalt nettverk er sentralt for å ivareta kontinuiteten i pleie og omsorgstilbudet til pasienter innen palliasjon og kreftomsorg, og for å sprek kompetansen om palliasjon i hele regionen. Kompetansenettverket skal bidra til at ressurspersonene har kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør han eller henne i stand til å utføre, og stimulere til god faglig og pasientopplevd kvalitet innen palliasjon og kreftomsorg ved egen arbeidsplass. Dette skal gjøres gjennom planmessig kompetanseheving, klinisk virksomhet, samhandling og systemarbeid.

Målet er å bidra til å legge til rette for at ressurspesonene skal kunne tilegne seg kompetanse tilsvarende nivå B beskrevet i Nasjonalt behandlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen. (Helsedirektoratet, 2019)

Nye ressurssykepleiere og ressurspersoner om ikke har videreutdanning i kreftomsorg eller palliasjon, anbefales å delta på aktuelle kurs med kompetansenivå tilsvarende nivå B i det første året de er ressurssykepleiere eller ressurspersoner.

 • ​Sykepleier eller annen treårig utdanning
 • Interesse for å videreutvikle sin faglige kompetanse og samhandlingskompetanse.
 • Ansvar for å videreformidle denne kompetansen til sine kollegaer og samarbeidsparter.

Ressurssykepleier og ressurspersoner med annen treårig utdanning:

 • ​Gjennomfører introduksjonskurs i regi av Drammensnettverket.
 • Deltar på kompetansenettverket sine arrangementer.
 • Tar intiativ til, og gjennomføre jevnlige møter med sin leder. Disse skal legge en plan sammen, med definerte mål for kompetanseheving lokalt innen palliasjon og kreftomsorg.
 • Bidrar, i samarbeid med sin leder, til at aktuelle kliniske kartleggingsverktøy og tiltaksplaner innføres og benyttes på egen arbeidsplass.
 • Har, sammen med sin leder, et spesielt ansvar for organisering av omsorgstilbudet for nevnte pasientgruppe.
 • Har et spesielt ansvar for undervisning, veiledning og rådgivning av kollegaer.
 • Holder kollegaer oppdatert om nyheter, referer fra samlinger samt bidrar til å utvikle særlig kompetanse på sin arbeidsplass, og holder seg oppdatert innen fagområdet.

Driftsgruppen skal legge til rette for kompetansehevende tiltakt slik at de lokale nettverkene har kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør han eller henne i stand til å utføre og stimulere til god faglig og pasientopplevd kvalitet innen palliasjon og kreftomsorg ved egen arbeidsplass. 

Driftsgruppen ledes av koordinerende sykepleier ved palliativt team, og består av representanter fra de ulike kommunene.

Samarbeidsavtaler er inngått mellom kommunene i Vestre Vikens helseområde og de fire sykehusene. Målet er økt samhandling og videreutvikling av fagkompetanse, til det beste for pasientene og deres pårørende. 

ESAS

ESAS-registrering

Edmonton Symptom Assessment (ESAS) er et egenrapporteringsverktøy i form av et skjema som pasienter fyller ut. Skjemaet omfatter de vanligste symptomene pasienter erfarer i et palliativt forløp.

Lindring av plagsommen symptomer er sentralt i palliasjon, og ved bruk av ESAS-skjemaet blir intensitet på symptomer pasienter opplever kartlagt. Dette skal bidra til økt kvalitet på pleie og behandling.

Skjemaet egner seg godt som utgangspunkt for samtaler og brukes til å evaluere virkning av tiltak. Det er lettfattelig og lite tidkrevende.

Bruk av ESAS-skjema

ESAS kan benyttes til alle pasienter med alvorlig sykdom som har kommet langt. Det kan brukes på sykehus, sykehjem og i hjemmet.

Det foreligger også et skjema om "sekundærobservasjoner", som helsepersonell kan benytte når pasienter ikke har mulighet til å rapportere selv.

Retningslinjer for bruk av ESAS:

eHåndbok - ESAS - Edmonton Symptom Assessment System (ous-hf.no)

Observasjoner av palliative pasienter, tilleggsdokument til ESAS: 

eHåndbok - VV Observasjoner hos palliative pasienter (vestreviken.no)
Nederst i prosedyren finner du også vedlegg som:

 • ESAS registerering: ESAS-r
 • ESAS grafisk skjema: ESAS-r forløpsskjema
 • Smertekart: Smertekart
Er pasienten fremmedspråklig, bør ESAS-skjema på pasientens eget språk benyttes.

COVID-19 prosedyrer

eHåndbok - VV Covid-19 lindrende behandling (vestreviken.no)
eHåndbok - VV Covid-19 Lindring av truende kvelning i terminal fase (vestreviken.no)

Prosedyrer for CADD-smertepumperTjenestemottakere og pasienter med behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan.

Målet med planen er:

 • å bidra til et helhetlig tjenestetilbud
 • å sikre at tjenestetilbudet er koordinert
 • å gi et individuelt tilpasset tjenestetilbud
 • å sikre brukere reell innflytelse
 • å sikre at det til enhver tid er en tjenesteyter/koodrinator som har hovedansvaret for oppfølgingen av planarbeidet.
Planen er ikke et mål i seg selv, men et redskap i det tverrfaglige og tverretatlige arbeidet.Palliativt senter ved Drammen sykehus har retningslinjer for bruk av fire viktige medikamenter for symptomlindring i livets sluttfase. Retningslinjene har fokus på symptomlindring ved hjemmedød for voksne pasienter, men terapianbefalingene er generelle.
eHåndbok - VV Medikamentskrin - symptomlindring i livets sluttfase (vestreviken.no)


Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling i Helse Sør-Øst (KLB) har egen nettside med nyttig informasjon om palliativ symptomlindring og omsorg.
Sist oppdatert 08.06.2023