Kontrollkommisjonen i psykisk helsevern

Kontrollkommisjonen har som hovedoppgave å ivareta passientsikkerheten innen psykisk helsevern. De behandler vedtak som omhandler bruk av tvang i behandling av psykiske lidelser.

Kontrollkommisjonen

Du kan klage på vedtak som innebære bruk av tvang i behandling av psykiske lidelser. Dette kan være tvangsinnleggelse, men også tvangsmedisinering og undersøkelser. Kontrollkommisjonen behandler klager innen tvangsinnleggelse, mens statsforvalteren behandler klager innenfor tvungen behandling med legemidler eller ernæring.

 

Du kan lese mer om kontrollkommisjonen på Helsenorge


Kontrollkommisjonens oppgaver 

I tillegg til å behandle klager er noen av kontrollkommisjonens oppgaver å kontrollere alle vedtak om etablering av tvungent psykisk helsevern. De etterprøver automatisk vedtak etter tre måneder, og må samtykke dersom det tvungne vernet skal forlenges utover ett år. I tillegg kontrollerer de behandling uten samtykke.

K
ontrollkommisjonen består av en jurist, en lege og to representanter. De to representantene er uten juridisk og medisinsk bakgrunn, men minst en av de må ha bakgrunn som pasient eller pårørende fra psykiatrisk helsevern. 

På Blakstad er det to kontrollkommisjoner. En for akuttseksjonene (A, B, C og mottak), og en for øvrige enheter (Sikkerhetsseksjonen, psykose A og B, alderspsykiatri A og B, Utredningsseksjonen, seksjonen for utviklingshemming og autisme, samt BET seksjonen). Begge kommisjonene har jevnlige møter, i hovedsak en gang i uken.

Klage på tvangsinnleggelse

Når du klager på tvangsinnleggelse blir klagen behandlet av kontrollkommisjonen.  Både du som pasient og pårørende kan sende inn en klage. Din nærmeste pårørende velger du som pasient som regel selv, og den nærmeste pårørende kan også klage på dine vegne.  I spesielle tilfeller kan også offentlig myndinghet sende inn en klage. 

Ønsker man å sende inn en klage kan dette gjøres enten skriftlig eller muntlig. Ved muntlig klage kan man formidle klagen til helsepersonell som hjelper deg med å videreformiddle den til kontrollkommisjonen, eller den kan gis direkte til kontrollkommisjonen når de er tilstede. Du kan også ringe eller sende brev til kontrollkommisjonen eller statsforvalteren.

Her kan du lese mer om bruk av tvang i psykisk helsevern

Ved klage har du rett til advokat eller en annen fullmektig, og kontrollkommisjonen hjelper det med å få kontakt med en advokat. 

Her kan du lese mer om hva du kan klage på, og hvordan du klager

 

Kontakt

Telefon

Kontaktperson akuttavdeling Blakstad sykehus og Asker DPS/Bærum DPS: Hilde Eline Hoel

997 28 155

Kontaktperson øvrige avdelinger Blakstad sykehus, Drammen DPS og BUPA - seksjon for utredning og Seksjon for akutt og spiseforstyrrelser: Sigrid Broch

922 94 182

Kontaktperson Ringerike DPS, Kongsberg DPS og Modum Bad - voksenpsykiatrisk poliklinikk: Ruth Nying Frøland

481 15 290

E-post

heh@advokatforum.no
sigrid@advokat-broch.no
ruth@tonset.no