Klinisk etikkomité, Kongsberg sykehus

Klinisk etikkomité (KEK) er rådgivende i etiske spørsmål. Den er et forum for diskusjon av vanskelige problemstillinger der løsningene ikke er opplagte, hverken før avgjørelser blir tatt eller i ettertid.

Klinisk etikkomité (KEK) skal sørge for en bred drøfting av vanskelige etiske dilemma som kan oppstå i sykehushverdagen. KEK vil medvirke til å heve etisk kompetanse i helsefaglige spørsmål ved å arrangere seminar, undervisning etc. Komiteen kan gi råd, men konkluderer ikke på vegne av de involverte.
Pasienter, pårørende og ansatte kan ta kontakt med KEK for råd. MERK: KEK er ikke et klageorgan og har ikke sanksjonsmyndighet.

Henvendelser om konkrete saker skal være anonymisert eller basert på samtykke fra pasienten.
Pasienter og pårørende skal henvende seg via e-post på postmottak@vestreviken.no 
Det er viktig at kontaktinformasjon til den som melder kommer godt frem. Ikke skriv fødselsnummer i e-post, kun navn og telefonnummer.

 • Bidra til økt etisk bevisstgjøring og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling.
 • Bidra til økt forståelse av forhold mellom klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål knyttet til ressursbruk og prioriteringer i helseforetakene.
 • Bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med spesialisthelsetjenesten.
 • Bidra til økt evne til å identifisere, analysere og avklare etiske problemer og dilemma.
 • Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringer før eller etter at avgjørelser er tatt.
 • Gi råd om hvordan konkrete etiske problem kan løses.
 • Bidra til helseforetakenes kvalitetsarbeid.
 • Være åpen og ikke-diskriminerende i religions- og livssynsspørsmål.

Nasjonalt mandat for kliniske etikkomiteer i helseforetak (pdf)

Etikk i helsetjenesten (uio.no)

 • Alle helseforetakene er pålagt å ha en klinisk etikkomité.
 • KEK er faglig knyttet opp mot Senter for Medisinsk Etikk ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
 • KEK er tverrfaglig sammensatt og oppnevnt av administrerende direktør.

Kontakt

Avdelingen | Sentralbord

Alle ansatte, pasienter og pårørande kan kontakte KEK. Sakene skal være anonymiserte. NB! Sensitive opplysinger må ikke sendes på e-post.

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Slik finner du fram

En stor bygning med mange vinduer

Kongsberg sykehus

Drammensveien 4

3612 Kongsberg