Klinisk etikkomité, Drammen sykehus

Klinisk etikkomité (KEK) er rådgivende i etiske spørsmål. Den er et forum for diskusjon av vanskelige problemstillinger der løsningene ikke er opplagte, hverken før avgjørelser blir tatt eller i ettertid.

Klinisk etikkomité (KEK) skal sørge for en bred drøfting av vanskelige etiske dilemma som kan oppstå i sykehushverdagen. KEK vil medvirke til å heve etisk kompetanse i helsefaglige spørsmål ved å arrangere seminar, undervisning etc. Komiteen kan gi råd, men konkluderer ikke på vegne av de involverte.

Pasienter, pårørende og ansatte kan ta kontakt med KEK for råd. 

MERK: KEK er ikke et klageorgan og har ikke sanksjonsmyndighet.


Henvendelser om konkrete saker skal være anonymisert eller basert på samtykke fra pasienten.

Pasienter og pårørende skal henvende seg via e-post på postmottak@vestreviken.no

Det er viktig at kontaktinformasjon til den som melder kommer godt frem. Ikke skriv fødselsnummer i e-post, kun navn og telefonnummer.


 • Bidra til økt etisk bevisstgjøring og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling.
 • Bidra til økt forståelse av forhold mellom klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål knyttet til ressursbruk og prioriteringer i helseforetakene.
 • Bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med spesialisthelsetjenesten.
 • Bidra til økt evne til å identifisere, analysere og avklare etiske problemer og dilemma.
 • Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringer før eller etter at avgjørelser er tatt.
 • Gi råd om hvordan konkrete etiske problem kan løses.
 • Bidra til helseforetakenes kvalitetsarbeid.
 • Være åpen og ikke-diskriminerende i religions- og livssynsspørsmål.

Etikk i helsetjenesten

 • Alle helseforetakene er pålagt å ha en klinisk etikkomité.
 • KEK er faglig knyttet opp mot Senter for Medisinsk Etikk ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
 • KEK er tverrfaglig sammensatt og oppnevnt av administerende direktør.

 • Tommy Aronsen, overleger MED (leder)
 • Thore Henrichsen, overlege Barne- og ungdomsavdelingen
 • Ellen Kristine Halvorsen, overlege AIO
 • Gry Buhaug, palliativ sykepleier, kirurgisk avdeling (sekretær)
 • Tor Magne Handeland, prest
 • Elin Hoftun Lindbo, sosionom NRH
 • Kjersti Merete Myhre, intensivsykepleier, AIO
 • Camilla Eek, Nevrolog NRH
 • Carl Tollef Solberg, lege/filosof, senter for medisinsk etikk, UiO
 • Heidi Solum Hermansen, kreftsykepleier, kirurgisk avdeling


Kontakt

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Slik finner du fram

En by med mange bygninger og trær

Drammen sykehus

Dronninggata 28

3004 Drammen