Klinisk etikkomité, Bærum sykehus

Klinisk etikkomité (KEK) er rådgivende i etiske spørsmål. Den er et forum for diskusjon av vanskelige problemstillinger der løsningene ikke er opplagte, hverken før avgjørelser blir tatt eller i ettertid.

Klinisk etikkomité (KEK) er rådgivende i etiske spørsmål. Den er et forum for diskusjon av vanskelige problemstillinger der løsningene ikke er opplagte, hverken før avgjørelser blir tatt eller i ettertid. Pasienter, pårørende og ansatte kan ta kontakt med KEK for råd. KEK kan gi råd, men konkluderer ikke på vegne, av de involverte parter. KEK er ikke et klageorgan og har ikke sanksjonsmyndighet. KEK skal også medvirke til å heve etisk kompetanse i helsefaglige spørsmål ved å arrangere seminar, undervisning og veiledning for ansatte. 

Henvendelser om konkrete saker skal være anonymisert eller basert på samtykke fra pasienten.
Pasienter og pårørende skal henvende seg via e-post på postmottak@vestreviken.no 
Det er viktig at kontaktinformasjon til den som melder kommer godt frem. Ikke skriv fødselsnummer i e-post, kun navn og telefonnummer.

 • Bidra til økt etisk bevisstgjøring og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling.
 • Bidra til økt forståelse av forhold mellom klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål knyttet til ressursbruk og prioriteringer i helseforetakene.
 • Bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med spesialisthelsetjenesten.
 • Bidra til økt evne til å identifisere, analysere og avklare etiske problemer og dilemma.
 • Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringer før eller etter at avgjørelser er tatt.
 • Gi råd om hvordan konkrete etiske problem kan løses.
 • Bidra til helseforetakenes kvalitetsarbeid.
 • Være åpen og ikke-diskriminerende i religions- og livssynsspørsmål.

Nasjonalt mandat for kliniske etikkomiteer i helseforetak

Ved Universitetet i Oslo kan du lese om etikk i helsetjenesten

 • Alle helseforetakene er pålagt å ha en klinisk etikkomité.
 • KEK er faglig knyttet opp mot Senter for Medisinsk Etikk ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
 • KEK er tverrfaglig sammensatt og oppnevnt av administrerende direktør.

Kontakt

Avdelingen | Sentralbord

Alle ansatte, pasienter og pårørande kan kontakte KEK. Sakene skal være anonymiserte. NB! Sensitive opplysinger må ikke sendes på e-post.

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Slik finner du fram

Bærum sykehus

Bærum sykehus

Sogneprest Munthe-Kaas vei 100

1346 Gjettum