Forsknings- og utviklingsavdelingen, Psykisk helse og rus

Våre virksomhetsområder er forskning, innovasjon, kompetanse og utvikling. Gjennom forskning jobber vi med å frembringe ny kunnskap om hvordan voksne, barn og ungdom kan få det bedre når de er rammet av psykisk lidelse og/eller rusavhengighet. Gjennom å arrangere kompetansebyggende tiltak rettet mot ulike grupper helsepersonell og pasientgrupper jobber vi for å dele ny og viktig kunnskap og slik styrke kompetansen til helsepersonell og pasienter. Gjennom fokus på innovasjon i all aktivitet jobber vi for å åpne fagfeltet for nye måter å tenke og jobbe på. Gjennom ulike utviklingsprosjekter jobber vi for å implementere ny kunnskap i eksisterende praksis. Via disse fire virksomhetsområdene søker vi å utvikle psykisk helse og rusbehandling som fagfelt. Sentralt for alt vårt arbeid er brukermedvirkning.

Ledelsen i klinikken og FoU-avdelingen jobber sammen om å starte og gjennomføre prosjekter. Klinikkledelsen starter og styrer store prosjekter som skal utvikle faglig kunnskap på mange områder, mens FoU-avdelingens prosjekter i hovedsak handler om forskning. Dermed har FoU-avdelingen og de kliniske avdelingene 40–50 små og store prosjekter gående til enhver tid og FOU-avdelingen har mange medarbeidere som tilbyr råd og veiledning til ansatte i alle faser av disse prosjektene.

FoU-avdelingen er en del av Klinikk for psykisk helse og rus (PHR), som er den største fagklinikken i Vestre Viken.

Forskningsdelen av avdelingen innebærer å skaffe ny kunnskap, mens fagutviklingen skal sørge for at kunnskapen tas i bruk på en god måte. Organiseringen av forskning og fagutvikling i samme enhet er derfor bevisst og viktig, slik at de to virksomhetene styrker hverandre.

Forskningssjefen ved klinikken heter Paul Møller. Han leder FoU-avdelingen og er med i klinikkdirektørens stab.

De som jobber i avdelingen har følgende faglige bakgrunner:
 • Sykepleier
 • Psykolog
 • Ergoterapeut
 • Sosionom
 • Medisinsk antropolog
 • Filosof
 • Pedagog
 • Lege/psykiater
 • Forskningsprosjekter
 
En mann med briller

Nina Helen Mjøsund

Forskningssjef PHR og avdelingssjef ved Forsknings- og utviklingsavdelingen

nina.helen.mjosund@vestreviken.no

Spesialsykepleier psykisk helse, cand.san (hovedfag sykepleievitenskap), ph.d. i helsevitenskap.

Fokusområder:

 • Ledelse – tilretteleggende lederskap (servant leadership)
 • Brukermedvirkning i avdelingens kjerneområder, forskning, innovasjon, kompetanse og utvikling
 • Leder forskningsgruppen Helsefremming i Psykisk helsevern - forskergruppen for helsefremming i psykisk helsevern utvikler, evaluerer og formidler kunnskap om helsefremmende tiltak rettet mot barn, unge og voksne, som følges opp innen psykisk helsevern, samt deres familier og pårørende.
 • Psykoedukasjon til barn og unge med ADHD
 • Betydningen av vennskap for pasienter i FACT-ung

Se Nina Helen Mjøsunds publikasjoner på forskningsbasen CRISTIN

 
 

Forskningen og den faglige utviklingen skal bygge på hverandre og det er et mål at forskningen er pasientnær, slik at den kan brukes i daglig behandling.

Noen eksempler på studier og prosjekter er:

BET - ikke bra for meg


Early-Ment

Early-Ment står for "Early development and life-course of severe mental disorders" eller "Alvorlig psykisk lidelse: Tidlig karakteristika og forløp over tid" på norsk.


Dette er et nytt satsningsområde for forskning innen psykisk helse i Vestre Viken og FoU-avdelingen leder arbeidet.


Early-Ment handler om forskning på de tidligste kjennetegnene på utvikling av alvorlig psykisk lidelse, og ders forløpstrekk over tid. Særlig schizofreni/psykose og bipolar lidelse, og hvordan dette utvikler seg over tid. Disse tilstandene har en samlet forekomst i befolkningen på 6–8 %, med store personlige, familiære og samfunnsmessige konsekvenser. Forskningen er utpreget tverrfaglig, med et bredt nettverk av regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, og vil bidra til ny og utdypet kunnskap om og forståelse av forebygging, tidlig oppdagelse, diagnostikk og behandling.

Kontakt

Sentralbord:

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi har hovedtilholdssted ved Grønland 32 i Drammen.
En stor grønn plen med trær og et hvitt hus i bakgrunnen

Blakstad, bygg 23

Strandveien 35

1392 Vettre

Fasadebilde av Grønland 32 i Drammen.

Grønland 32, Drammen

Grønland 32

3045 Drammen

Kurs og møter

 • Kompetanseprogram Selvforstyrrelser
  Et kurs for deg som ønsker å utvide din faglige forståelse av psykoselidelser og tidlig psykoseutvikling, gjennom perspektivet på selvforstyrrelser, og få kompetanse på bruk av bl.a. intervjuet EASE.
  Kompetanseprogram Selvforstyrrelser
  14.
  februar
  2024
  5 dager

Forskningsnyheter fra Vestre Viken