Forsknings- og utviklingsavdelingen, Psykisk helse og rus

I FOU-avdelingen bruker vi kunnskapen vår til å forske på og utvikle psykisk helse og rus som fag. I dette arbeidet bruker vi mange forskjellige metoder, slik som å la pasienter være med på å bestemme hva det skal forskes på og hvordan forskningen kan gjøres. Det er viktig for oss at både forskningen og fagutviklingen påvirker pasientbehandlingen på en positiv måte, slik at det er nyttige for både pasienter og pårørende.

Ledelsen i klinikken og FoU-avdelingen jobber sammen om å starte og gjennomføre prosjekter. Klinikkledelsen starter og styrer store prosjekter som skal utvikle faglig kunnskap på mange områder, mens FoU-avdelingens prosjekter i hovedsak handler om forskning. Dermed har FoU-avdelingen og de kliniske avdelingene 40–50 små og store prosjekter gående til enhver tid og FOU-avdelingen har mange medarbeidere som tilbyr råd og veiledning til ansatte i alle faser av disse prosjektene.

FoU-avdelingen er en del av Klinikk for psykisk helse og rus (PHR), som er den største fagklinikken i Vestre Viken.

Forskningsdelen av avdelingen innebærer å skaffe ny kunnskap, mens fagutviklingen skal sørge for at kunnskapen tas i bruk på en god måte. Organiseringen av forskning og fagutvikling i samme enhet er derfor bevisst og viktig, slik at de to virksomhetene styrker hverandre.

Forskningssjefen ved klinikken heter Paul Møller. Han leder FoU-avdelingen og er med i klinikkdirektørens stab.

De som jobber i avdelingen har følgende faglige bakgrunner:
 • Sykepleier
 • Psykolog
 • Ergoterapeut
 • Sosionom
 • Medisinsk antropolog
 • Filosof
 • Pedagog
 • Lege/psykiater
 • Forskningsprosjekter
 

 

Nina Helen Mjøsund
 

 

Nina Helen Mjøsund
Forskningssjef og spesialsykepleier psykisk helse, cand.san. (hovedfag i sykepleivitenskap), PhD i helsevitenskap fra NTNU.
 

Forskningsområder:

 • Psykisk helse og helsefremming
 • Brukermedvirkning
 • Sykepleie til personer i psykisk helsevern
 • Pårørendes situasjon
 • Temaer knyttet til å leve med en sykdom eller lidelse

Studier, prosjekter, artikler og publikasjoner:

Studier

 1. God psykisk helse - fra hva til hvordan
  Rolle: Prosjektleder
 2. BET - Ikke bra for meg
  Rolle: Prosjektleder
 3. FACT-FOF Nye Drammen
  Rolle: Prosjektleder
 4. Tilbake til arbeid etter kreftbehandling i et langtidsperspektiv, ved Universitetet i Sørøst-Norge
  Rolle: PhD, medveileder
 5. Psykisk helsepower hos unge pårørende, ved Universitetet i Sørøst-Norge
  Rolle: PhD, medveileder
 6. Lærerrollen i psykoeduaksjon ved Universitetet i Sørøst-Norge
  Rolle: Master, veileder

Prosjekter

Ingen prosjekter for øyeblikket
 

Artikler og publikasjoner

 
Paul Møller
 

Paul Møller

Seniorforsker og Psykiater, dr.med. ved Forsknings- og utviklingsavdelingen

Forskningsområder:

 • Prodromalfasen ved schizofreni
 • Tidlig psykoseutvikling
 • Psykoseforståelse
 • Fenomenologi
 • Psykopatologi

Studier, prosjekter, artikler og publikasjoner:

Studier

 1. Selvforstyrrelser hos ungdom i psykoserisiko (CHR)
  Rolle: Ivaretar forløp og kontekst som PhD, hovedveileder
 2. Selvforstyrrelsers rolle i symptomutviklingen ved psykoserisiko (CHR)
  En prospektiv 1-års oppfølgingsstudie. 
  Rolle: PhD, hovedveileder
 3. Selvforstyrrelser ved første-episode psykose
  En 7-års oppfølgingsstudie
  Rolle: PhD, medveileder

Prosjekter

Ingen prosjekter for øyeblikket
 

Artikler og publikasjoner

 
Roar Fosse

Roar Fosse

Forsker ved Forsknings- og utviklingsavdelingen og Psykolog, dr.philos.
 

Forskningsområder:

 • Psykoselidelser - forståelse av årsaksforhold og utviklingsdynamikk; forståelse av symptomer og fenomenologi med tanke på psykologiske og nevropsykologiske mekanismer
 • Betydningen av psykososiale belastninger og genetikk ved psykiske lidelser
 • Utvikling og evaluering av behandlingsformer for alvorlige, psykiske lidelser og vansker
 • Suicidalitet
 • Voldsatferd
 • Utvikling av psykometriske instrumenter for ulike aspekter ved psykiske lidelser

Studier, prosjekter, artikler og publikasjoner:

Studier

 1. Collaborative assessment and management of suicidality (CAMS) vs. ordinær behandling
  En randomisert kontrollert studie av behandling for sucidiale pasienter
  Rolle: Prosjektleder, PhD, hovedveileder
 2. Maltreatment and Abuse Chronology of Exposure scale (MACE)
  Validering og tilpasning til psykisk helsevern i Norge
  Rolle: Prosjektleder
 3. Evaluering av Basal eksponeringsterapi (BET)
  En naturalistisk, prospektiv studie
  Rolle: Hovedforsker
 4. Utvikling og validering av instrument for eksistensiell katastrofeangst (EKa)
  Rolle: Hovedforsker
 5. Tidlig gjenkjennelse av varseltegn hos pasienter med voldshistorikk i sikkerhetspsykiatrien
  Rolle: PhD, medveileder/medforsker
 6. Pasienterfaringer med BET
  En kvalitativ studie
  Rolle: Medforsker
 7. Selvforstyrrelser hos ungdom i psykoserisiko
  Forløp og kontekst
  Rolle: PhD, medforsker
 8. Metaanalyse og komparative analyser av strukturelle endringer i hjernen ved psykoselidelser, dissosiasjon og etter alvorlige psykososiale belastninger
 9. Effekt av dialogterapi for pasienter med psykoselidelser
  Rolle: PhD, medveileder
 10. Mekanismer ved hallusinasjoner
  Sammenheng med mekanismer ved drøm?
  Rolle: Prosjektleder
 11. Selvforstyrrelser ved schizofrenispekterlidelser
  Kjernetrekk, dynamikk og prediktiv verdi
  Rolle: Medforsker
Prosjekter
Ingen prosjekter for øyeblikket
 

Artikler og publikasjoner


Lise Baklund

Lise Baklund

FoU-rådgiver ved Forsknings- og utviklingsavdelingen og PhD-stipendiat

Forskningsområder:

 • Ungdom i psykoserisiko
 • Forløp og utvikling av alvorlig psykisk lidelse hos barn og unge med fokus på miljøbetingelser
 • Fenomenologi, app monitorering av kliniske symptomer i hverdagslige kontekster
 • Brukermedvirkning

Studier, prosjekter, artikler og publikasjoner:

Studier

 1. Selvforstyrrelser hos ungdom i psykoserisiko (CHR)
  Rolle: Ivaretar forløp og kontekst som PhD, hovedveileder
 2. Selvforstyrrelsers rolle i symptomutviklingen ved psykoserisiko (CHR)
  En prospektiv 1-års oppfølgingsstudie
  Rolle: PhD, hovedveileder
 3. Selvforstyrrelser ved første-episode psykose
  En 7-års oppfølgingsstudie
  Rolle: PhD, medveileder

Prosjekter:

Ingen prosjekter for øyeblikket
 

Artikler og publikasjoner 

 
Monica Strand

Monica Strand

FoU-rådgiver ved Forsknings- og utviklingsavdelingen og PhD-stipendiat
 

Forskningsområder:

 • Bedringsprosesser
 • Brukermedvirkning
 • Myndiggjøring
 • Arbeidsallianse
 • Likepersonstøtte
 • e-helse
 • Samarbeidsbasert forskning, innovasjon og implementering

Studier, prosjekter, artikler og publikasjoner:

Studier

 1. ReConnect - nettbasert støtte for samarbeid og bedring innen psykisk helse
  Rolle: PhD-stipendiat og prosjektkoordinator
 2. BET - ikke bra for meg
  Rolle: Forsker

Prosjekter

Ingen prosjekter for øyeblikket
 

Artikler og publikasjoner

 
Irene Norheim
 

Irene Norheim

Spesialrådgiver og stipendiat ved Forsknings- og utviklingsavdelingen

Forskningsområder:

 • Psykoedukativ behandling
 • Helsefremming ved alvorlige psykiske lidelser
 • Brukermedvirkning i forskning
 • Pårørendesamarbeid

Studier, prosjekter, artikler og publikasjoner:

Studier

 1. Bedre pårørendesamarbeid
  Rolle: PhD-stipendiat

Prosjekter

 1. Gruppepsykoedukasjon for personer med bipolare lidelser
  Rolle: Prosjektleder
 2. Koordinering og veiledning av psykoedukativt familiesamarbeid
  Rolle: Prosjektleder
 3. Psykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelse - fornyelse - Stiftelsen Dam
  Rolle: Prosjektleder

Artikler og publikasjoner

 
Bodil Juul

Bodil Juul

FoU-rådgiver ved Forsknings- og utviklingsavdelingen
 

Forskningsområder:

 • Informasjon kommer snart

Studier, prosjekter, artikler og publikasjoner

Studier
Ingen studier for øyeblikket
 

Prosjekter

 1. Prosjekt pasientdata
  Systematisk elektronisk innhenting og bruk av pasientdata i klinikk, kvalitetsarbeid, rapportering og forskning
 2. Forskningsformidling
 3. Implementering av pakkeforløp
Artikler og publikasjoner
Ingen artikler for øyeblikket
 
Hilde Nybakk Nymoen

Hilde Nybakk Nymoen

FoU-rådgiver ved Forsknings- og utviklingsavdelingen
 

Forskningsområder:

 • Informasjon kommer snart

Studier, prosjekter, artikler og publikasjoner:

Studier

 1. Yoga som et medikamentfritt tillegg i rusbehandling
  Rolle: Info kommer snart
 2. Implmentering av Motiverende intervju
  Rolle: Info kommer snart
 3. Implementering og evaluering av Acceptane and Commitment therapy
  Rolle: Info kommer snart
 4. Utvikling av pasientforløp der barnet er eksponert for rud, LAR-medikament eller vanedannende medikamenter i fosterlivet
  Rolle: Info kommer snart
 5. Bedre pårørendesamarbeid
  Rolle: Info kommer snart

Prosjekter

Ingen prosjekter for øyeblikket
 

Artikler og publikasjoner

Ingen artikler for øyeblikket
 
Mia Iversen
 

Mia Iversen

Spesialkonsulent ved Forsknings- og utviklingsavdelingen

Forskningsområder:

 • Helsefremmende arbeid i skolen
 • Empatisk kommunikasjon

Studier, prosjekter, artikler og publikasjoner

Studier

 1. Koordinering og veiledning av psykoedukativt familiesamarbeid
  Rolle: Info kommer snart
 2. Bedre pårørendesamarbeid
  Rolle: Info kommer snart

Prosjekter

Ingen prosjekter for øyeblikket
 

Artikler og publikasjoner

Ingen artikler for øyeblikket
 
Bror Just Andersen
 

Bror Just Andersen

Spesialrådgiver ved Forsknings- og utviklingsavdelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mari Dahl Røilid

Mari Dahl Røilid

Spesialkonsulent ved Forsknings- og utviklingsavdelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monika Fundingsrud
 

Monika Fundingsrud

Spesialrådgiver ved Forsknings- og utviklingsavdelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rgnfrid Nordbø

Ragnfrid Nordbø

Spesialrådgiver ved Forsknings- og utviklingsavdelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amela Rogonja
 

Amela Rogonja

Rådgiver ved Forsknings- og utviklingsavdelingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilde Maria Åsholt
 

Vilde Maria Åsholt

Spesialkonsulent forskning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenche Ryberg

Wenche Ryberg

Postdok. ved Forsknings- og utviklingsavdelingen

Forskningen og den faglige utviklingen skal bygge på hverandre og det er et mål at forskningen er pasientnær, slik at den kan brukes i daglig behandling.

Noen eksempler på studier og prosjekter er:

BET - ikke bra for meg


Early-Ment

Early-Ment står for "Early development and life-course of severe mental disorders" eller "Alvorlig psykisk lidelse: Tidlig karakteristika og forløp over tid" på norsk.


Dette er et nytt satsningsområde for forskning innen psykisk helse i Vestre Viken og FoU-avdelingen leder arbeidet.


Early-Ment handler om forskning på de tidligste kjennetegnene på utvikling av alvorlig psykisk lidelse, og ders forløpstrekk over tid. Særlig schizofreni/psykose og bipolar lidelse, og hvordan dette utvikler seg over tid. Disse tilstandene har en samlet forekomst i befolkningen på 6–8 %, med store personlige, familiære og samfunnsmessige konsekvenser. Forskningen er utpreget tverrfaglig, med et bredt nettverk av regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, og vil bidra til ny og utdypet kunnskap om og forståelse av forebygging, tidlig oppdagelse, diagnostikk og behandling.

Kontakt

Sentralbord:

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi har hovedtilholdssted ved Grønland 32 i Drammen.
En stor grønn plen med trær og et hvitt hus i bakgrunnen

Blakstad, bygg 23

Strandveien 35

1392 Vettre

Fasadebilde av Grønland 32 i Drammen.

Grønland 32, Drammen

Grønland 32

3045 Drammen

Kurs og møter

 • Kompetanseprogram Selvforstyrrelser
  Et kurs for deg som ønsker å utvide din faglige forståelse av psykoselidelser og tidlig psykoseutvikling, gjennom perspektivet på selvforstyrrelser, og få kompetanse på bruk av bl.a. intervjuet EASE.
  Kompetanseprogram Selvforstyrrelser
  14.
  februar
  2024
  5 dager
 • Undervisningsseminar om psykoselidelser
  Vestre Viken inviterer til undervisningsseminar om psykoselidelser. Seminaret retter seg til pårørende men er åpent for alle.
  Undervisningsseminar om psykoselidelser
  8.
  april
  2024
  2 dager

Forskningsnyheter fra Vestre Viken