Brukerutvalget

Brukerutvalget skal være pasientenes og befolkningens talerør inn i helseforetaket.

Utvalget består av representanter for ulike pasientorganisasjoner i Vestre Vikens sykehusområde. Medlemmene er personlig oppnevnt og skal representere befolkningen som får sitt sykehustilbud gjennom Vestre Viken.

Brukerutvalget skal gi råd til administrasjonen og styret i saker som angår tilbudet til pasientene. Utvalget skal bidra i plan- og budsjettprosesser og selv ta initiativ til å fremme saker som har betydning for pasienter og pårørende. Brukerutvalget skal også bidra med brukermedvirkning i prosjekter, råd og utvalg.

Brukerutvalget skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Brukerutvalget har observatørstatus med møte- og talerett i styremøter i Vestre Viken helseforetak.

Hvis du ønsker dokumenter fra tidligere møter, kontakt oss på brukerutvalget@vestreviken.no, så får du dokumentene tilsendt på e-post.

Har du behov for bidrag fra Brukerutvalget

Sist oppdatert 22.05.2024