Osteoporoseenheten, Drammen sykehus

Vi utreder og behandler benskjørhet (osteoporose) hos voksne pasienter i alle kommunene som er tilknyttet Vestre Viken. Vi utreder og behandler også pasienter som har høy risiko for benskjørhet og som har kompliserende tilleggssykdom.

 


Osteoporose kan behandles. I tillegg til en sunn livsstil med tilstrekkelig inntak av kalsium og vitamin D finnes effektive medisiner. Det er flere typer medisiner, og felles for disse er at de øker bentettheten, styrker skjelettet og reduserer risiko for brudd. Vi prøver å finne den medisinen som passer best til hver enkelt, ut fra grad av osteoporose, og hensyn til eventuelle andre sykdommer og medikamenter den enkelte har.  

Det er viktig at behandlingen følges opp både av pasient og behandler, slik at vi kan se at medisinen har ønsket effekt og at vi kan endre behandlingsstrategi hvis medisinen ikke virker, har bivirkninger, er besværlig å ta eller lett å glemme. For at vi skal kunne fange opp dette før du kommer til kontroll av bentettheten neste gang, har vi et tilbud om digital hjemme oppfølging for deg som har startet med medisin mot osteoporose. 

Hva innebærer digital hjemmoppfølging?
Du vil få tilsendt en SMS årlig etter oppstart av behandlingen. Denne SMS-en inneholder en lenke til et kort spørreskjema hvor du må logge deg inn via Bank-ID på mobil eller kodebrikke for sikker overføring av data. Vi spør om du har hatt nye brudd det siste året og om du bruker behandlingen som ble startet ved sykehuset. Dersom det du har hatt brudd eller det fremkommer at du har sluttet eller har vansker med medisinen som ble forskrevet, vil vi kontakte deg per telefon. 

Blodprøve etter 1 år
Et år etter oppstart av medisin mot benskjørhet vil vi sammen med spørreskjemaet be seg om å ta en blodprøve. På denne prøven sjekkes vitamin D, kalsium, nyrefunksjon og i tillegg benmarkøren PINP. Ut fra verdien på benmarkøren PINP vil vi se om du har effekt av medisinen du har fått mot benskjørhet. Ved avvik av betydning vil du bli kontaktet. 

Hensikt med digital hjemme oppfølging
Hensikten med digitale kontroller er tettere oppfølging uten at du trenger å møte på sykehuset for en full undersøkelse. Du kan slippe å være borte fra jobb/gjøremål og slippe reisevei/parkering. Det viktigste er at vi fanger opp om det oppstår problemer eller behandlingssvikt underveis. 

Om du glemmer å svare på SMS, vil du få to purringer. Om du ikke ønsker denne formen for oppfølging, kan du når som helst kontakte avdelingen og melde ifra om det. Dataene som sendes inn blir trygt lagret og overføres din pasientjournal.
Hvis du har spørsmål om behandlingen du har fått hos oss, er du alltid velkommen til å ta kontakt.  Vi kaller som regel inn til kontroll av bentettheten fem år etter oppstart av behandling for å vurdere om du kan ha en behandlingspause, noen ganger tidligere. Siden vi nå kan kontrollere effekten av medisin ved bruk av blodprøve er det ikke nødvendig med så hyppige bentetthetsmålinger som tidligere. 

Dersom du pådrar deg et brudd mens du er under behandling og det er en stund til neste SMS fra oss, ønsker vi at du tar kontakt, slik at vi kan vurdere om det er grunn til å endre behandlingsstrategi. 

Osteoporose er en tilstand i skjelettet karakterisert ved redusert bentetthet, benkvalitet og økt risiko for brudd. 

I Skandinavia har vi høyest forekomst i verden av osteoporose og brudd som følge av dette. Det er sannsynligvis flere medvirkende årsaker til dette, men arvelighet, høy levealder og lite D-vitamin er noe av det som spiller inn. 

Osteoporose gir ingen symptomer før man får et brudd. Brudd kan være smertefulle, og kan føre til redusert funksjonsnivå. De vanligste bruddene relatert til osteoporose er brudd i håndledd, hofte, rygg, overarm og bekken. Det typiske er at bruddene oppstår etter et lite traume eller ved fall fra egen høyde. Noen ganger kan brudd oppstå helt spontant, for eksempel ryggbrudd. 

Fakta om skjelettet
Skjelettet er et levende organ som fornyes hele tiden. Vi har celler som bygger opp, og celler som bryter ned benvev, slik at det hele tiden skjer en fornying av skjelettet.  

Fra fødselen og frem til rundt 25-årsalderen vokser skjelettet og blir sterkere. Etter dette følger normalt en periode med stabil bentetthet. 

Fra 50-årsalderen begynner nedbrytingen å gå raskere enn oppbyggingen, og bentettheten reduseres gradvis. Hos kvinner skjer det et bentap på 10-30% de første ti årene etter overgangsalderen, som følge av at østrogennivået synker.  Hos menn er det også en økt nedbryting av ben med årene, men ettersom menn har en større total benmasse ved 25-årsalderen og har kraftigere knokler, tar det lengre tid før de utvikler benskjørhet (osteoporose).  Bentapet øker som nevnt med alder, så jo eldre man er, desto mer sannsynlig er det at man har bentetthet under det normale. 

Hos enkelte går denne prosessen raskere og årsaker til dette kan være: Arvelig disposisjon, røyking, sykdom, medisinbruk, inaktivitet eller feil-/underernæring. Sykdommer som øker bentapet er blant annet revmatiske betennelsessykdommer, kroniske sykdommer i mage og tarm, hormonforstyrrelser, nyresvikt m.m. Medikamenter som kan øke bentap er bl.a. kortisonpreparater, noen kreftmedisiner, enkelte epilepsimedisiner og p-sprøyter.

Ved osteoporose er det viktig å endre på faktorer som er ugunstige for skjelettet, og gjøre mer av det som kan styrke skjelettet. Livsstilstiltak er viktige og kan ha stor betydning for å begrense bentapet. 

Vi anbefaler: 

Regelmessig fysisk aktivitet

Spis variert og sunt 

Tilstrekkelig inntak av kalsium, D-vitamin og proteiner

Stump røyken om du røyker

Forhindre fall. Bruk brodder om vinteren, fjern snublefeller hjemme og bruk krykke, stav eller rullator om du er ustø

Osteoporose kan behandles. Det finnes flere typer medisiner, og felles for disse er at de øker bentettheten, styrker skjelettet og reduserer risiko for brudd. Vi prøver å finne den medisinen som passer best til hver enkelt pasient, ut fra grad av osteoporose, og i forhold til eventuelle andre sykdommer og medikamenter den enkelte har. For at medisinene skal virke best mulig, må inntaket av kalsium og D-vitamin være tilstrekkelig. Det anbefales et tilskudd av Kalsium og Vitamin D hvis inntaket gjennom kosten ikke er tilstrekkelig. 
Her kan du lese om de vanligste medikamentene som brukes mot osteoporose:

Virkemåte 
Alendronat er en tablett som tas en gang per uke. Den bremser nedbrytning av benvev, bentettheten øker og skjelettet blir sterkere.  


Positive effekter  
Risiko for brudd reduseres med nærmere 50% ved regelmessig bruk av Alendronat. Flere studier har vist at pasienter med brudd som behandles med denne type medisiner (bisfosfonater) lever lenger. 

Dosering 
1 tablett, 70 mg tas 1 gang ukentlig (velg en fast ukedag). 
Tabletten skal tas fastende om morgenen sammen med et glass vann. Vent minst 1/2 time før du spiser, drikker eller tar andre medisiner og kalsiumtilskudd hvis du står på det.   
Tabletten skal svelges hel.  For å minske risikoen for ubehag i spiserøret, skal du ikke legge deg ned den første halve timen etter du har tatt tabletten.  

Mulige reaksjoner                   
Noen kan oppleve symptomer fra magen (f.eks. magesmerter, kvalme, halsbrann). Om dette oppleves plagsomt og ved gjentatte dosering, kan du ta kontakt med Osteoporoseenheten.  
Noen kan oppleve muskelsmerter/influensalignende symptomer og hodepine de første ukene etter oppstart med Alendronat.  Dette er som regel forbigående, og kan lindres med Paracet etter behov. 
Ekstremt sjelden er det sett påvirkning av kjevebenet eller tretthetsbrudd i lårbenet etter lengre tids behandling. Vi legger derfor inn pauser i behandlingen etter noen år for å unngå dette. Behandlings-varighet tilpasses spesielt for deg avhengig av bentetthetsverdiene dine og hvor høy risiko du har for brudd.  Ta kontakt med lege dersom du skulle få vedvarende lårsmerter mens du står på Alendronat.  

Forsiktighetsregler 
Alendronat skal ikke brukes hvis du har sterkt redusert nyrefunksjon, lavt nivå av kalsium i blodet, har vitamin D mangel eller er gravid/ammer.  Dersom du får svelgproblemer, svelgsmerter eller plager med halsbrann, skal du ikke ta Alendronat, men kontakte lege. Om du trenger tannkirurgisk behandling (f.eks. tanntrekking, implantater, behandling av tannrotbetennelse), anbefaler vi at dette utføres minst 3 måneder før du starter med Alendronat. Informer tannlegen din om at du står på Alendronat ved senere tannlegebesøk. Vanligvis er det ikke nødvendig å ta pause fra Alendronat for å gjennomgå tannbehandling. 

Resepten på Alendronat som du får ved sykehuset er en elektronisk resept som gjelder for et helt år, fastlege må fornye resepten etter dette. 

Virkemåte 
Binosto er en brusetablett som tas en gang per uke. Den bremser nedbrytning av benvev, benmassen øker og skjelettet blir sterkere.  


Positive effekter  
Risiko for brudd reduseres med nærmere 50% ved regelmessig bruk av Binosto. Studier har vist at pasienter med brudd som behandles med denne type medisiner (bisfosfonater) lever lenger. 

Dosering 
1 brusetablett (70 mg, med jordbærsmak) tas 1 gang ukentlig. Velg en fast ukedag. 
Løses opp i et halvt glass vann (minimum 120 ml). Drikk løsningen så snart brusingen opphører og brusetabletten er fullstendig oppløst.  Drikk deretter litt vann (minst 30 ml) 
Tabletten skal tas fastende om morgenen. Vent minst 1/2 time før du spiser, drikker eller tar andre medisiner.   
Tabletten må ikke svelges hel, tygges eller løse seg opp i munnen pga risiko for slimhinneirritasjon.   
For å minske risikoen for ubehag i spiserøret, skal du ikke legge deg ned den første halve timen etter du har tatt tabletten.  

Mulige reaksjoner                   
Noen kan oppleve symptomer fra magen (magesmerter, kvalme, halsbrann, endret avføringsmønster). Om dette oppleves plagsomt og vedvarer ved gjentatte doser, kan du ta kontakt med Osteoporoseenheten.  

Noen kan oppleve muskelsmerter/influensalignende symptomer og hodepine de første ukene etter oppstart med Binosto.  Dette er som regel forbigående, og kan lindres med inntak av Paracet ved behov.  

Ekstremt sjelden er det sett påvirkning av kjevebenet eller tretthetsbrudd i lårbenet etter lengre tids behandling. Vi legger derfor inn pauser i behandlingen etter noen år for å unngå dette. Behandlings-varighet tilpasses spesielt for deg avhengig av bentetthetsverdiene dine og hvor høy risiko du har for brudd.  Ta kontakt med lege dersom det skulle oppstå lårsmerter mens du står på Binosto.  

Forsiktighetsregler 
Binosto skal ikke brukes hvis du har sterkt redusert nyrefunksjon, lavt nivå av kalsium i blodet, har D-vitamin mangel eller er gravid/ammer.  Dersom du får svelgproblemer, svelgsmerter, eller ny /forverret halsbrann, skal du ikke ta Binosto, men kontakte lege. Om du trenger tannkirurgisk behandling (f.eks. tanntrekking, implantater, behandling av tannrotbetennelse), anbefaler vi at dette utføres minst 3 måneder før du starter med Binosto. Informer tannlegen din om at du står på Binosto ved senere tannlegebesøk. Vanligvis er det ikke nødvendig å ta pause fra Binosto for å gjennomgå tannbehandling. 

Resepten på Binosto som du får ved sykehuset er en elektronisk resept som gjelder for et helt år, fastlege må fornye resepten etter dette. 

Virkemåte  

Zoledronat får du i en blodåre (intravenøst) en gang årlig eller sjeldnere. Behandlingen tar ca. 20 minutter. Medisinen går raskt til skjelettet og gir en langvarig effekt på celler som bryter med benvevet. Skjelettet styrkes, bentetthet øker og risiko for brudd reduseres.  

Positive effekt av Zoledronat
Din risiko for brudd i ryggen reduseres med 50-70%, risiko for hoftebrudd reduseres med 50% og risiko for andre typer brudd reduseres med 25%. Flere studier har vist bedre overlevelse hos pasienter med brudd som behandles med Zoledronat og andre medikamenter i samme gruppe (bisfosfonater). 

Mulige reaksjoner 
Vi har aldri sett reaksjoner under selve infusjonen, så du trenger ikke observeres etter behandlingen. Du må være i god væskebalanse så drikk et par glass vann eller lignende før behandlingen. Du må også ha tatt blodprøver en uke før behandlingen som lege vurderer før behandlingen godkjennes. Erfarne sykepleiere gir deg Zoledronat behandlingen. Ta kalsium og vitamin D dersom det er anbefalt av lege/sykepleier.   

Noen opplever influensalignende symptomer (feber, muskel/leddsmerter) 1-3 døgn etter behandlingen. Dette ses nesten bare etter første behandling, det er sjelden det oppstår ved senere infusjoner.  Dersom du skulle få slike symptomer, anbefaler vi at du tar 1 g Paracet (2 tabletter á 500 mg inntil 3 ganger i døgnet) så lenge du har behov for det.  

Ekstremt sjelden er det sett påvirkning av kjevebenet eller tretthetsbrudd i lårbenet ved lengre tids behandling. Ta kontakt med tannlege om du får tannproblemer eller fastlege dersom du får vedvarende lårsmerter når du behandles med Zoledronat. Behandlingsvarighet og hyppighet avgjøres av legen og tilpasses spesielt for deg avhengig av bentetthetsverdiene dine og hvor høy risiko du har for brudd.  Zoledronat har lang virketid (1-3 år) en blodprøve tatt årlig kan vise om behandlingen fremdeles virker. Vi bestreber å gi Zoledronat så sjelden som mulig hvis vi ser på blodprøven at den fremdeles har effekt. 

Forsiktighetsregler 
Zoledronat skal ikke brukes hvis du har sterkt redusert nyrefunksjon, lavt nivå av kalsium i blodet, har vitamin D mangel eller er gravid/ammer.  Nyrefunksjon, kalsium og vitamin D nivå analyseres på blodprøve som du får beskjed om å ta før behandlingen, og sjekkes av lege før du kommer. Husk å ta blodprøver senest en uke før behandlingen!   

Alendronat, Binosto, Prolia eller Zometa skal ikke benyttes samtidig som du er under behandling med Zoledronat.  Om du trenger tannkirurgisk behandling (f.eks. tanntrekking, implantater, behandling av tannrotbetennelse), anbefaler vi at dette utføres minst 3 måneder før du starter med Zoledronat. Informer tannlegen din om at du står på Zoledronat ved senere tannlegebesøk. 

Virkemåte 
Prolia et medikament du får som en sprøyte hver 6. måned. Prolia hører til gruppen av biologiske legemidler (humant monoklonalt antistoff). Den bremser effektivt nedbrytning av benvev, bentettheten øker og skjelettet blir sterkere.  


Positive effekter  
Risiko for brudd reduseres ved regelmessig bruk av Prolia. Bl.a. reduseres risiko for ryggbrudd med 70%, og risiko hoftebrudd med 40%.  

Dosering 
1 ferdigfylt sprøyte (60 mg) settes like under huden (subkutant) hver 6. måned av helsepersonell f.eks hos fastlege.  
Det er viktig at behandlingen gis regelmessig hver 6. måned uten forsinkelser, så lag derfor alltid en avtale om når du skal få neste behandling!  
Avslutning av Prolia må alltid gjøres i samråd med lege, da behandlingen må erstattes av annen medisin mot benskjørhet for at du ikke skal miste effekten av behandlingen.  
Det er nødvendig med tilstrekkelig inntak av kalsium og vitamin D når du står på Prolia. Følg derfor anbefalingene du har fått på sykehuset om inntak av kalsium og D-vitamin via kosten og/eller tilskudd.  

Mulige reaksjoner                   
Noen kan oppleve muskelsmerter, influensalignende symptomer eller hodepine de første ukene etter oppstart med Prolia. Dette er som regel forbigående, og kan lindres med inntak av Paracet ved behov.  

Sjeldnere oppleves magesmerter, forstoppelse, symptomer på lavt kalsiumnivå (prikninger, nummenhet) eller infeksjoner i hud.  Ekstremt sjelden er det sett påvirkning av kjevebenet eller tretthetsbrudd i lårbenet etter lengre tids behandling. Ta kontakt med lege dersom du skulle få vedvarende lårsmerter. 

Forsiktighetsregler 
Prolia skal ikke brukes hvis du har lavt nivå av kalsium i blodet, har vitamin D mangel eller er gravid/ammer.  Hvis du har redusert nyrefunksjon, anbefaler vi at kalsiumnivået i blodet sjekkes før og 2 uker etter Proliabehandlingen. Om du trenger tannkirurgisk behandling (f.eks. tanntrekking, implantater, behandling av tannrotbetennelse), anbefaler vi at dette utføres minst 3 måneder før du starter med Prolia. Informer tannlegen din om at du står på Prolia ved senere tannlegebesøk.  

Resepten på Prolia som du får ved sykehuset er en elektronisk resept som gjelder for et helt år, fastlege må fornye resepten etter dette.

Terrosa (teriparatide) er et biologisk fremstilt hormon med samme egenskaper som kroppens eget parathyroideahormon som dannes i biskjoldbruskkjertelen og som styrer kalsiumstoffskiftet.  Terrosa gitt som daglig injeksjon stimulerer de benbyggende cellene (osteoblastene) til bennydannelse. Dette gir økt benmasse og reduserer risiko for brudd.  

Dosering 
Terrosa leveres som penn med en ampulle som byttes hver 28.dag. 
Du vil få opplæring av sykepleier i bruk og oppbevaring 

1 daglig injeksjon under huden (subcutant) på låret eller magen, omtrent samme tid hver dag da dette kan være til hjelp for å huske å ta medikamentet 

Sett Terrosa kort tid etter at du har tatt pennen ut av kjøleskapet og legg pennen tilbake i kjøleskapet med en gang du har brukt den. Følg bruksanvisningen. 

Bytt kanylen/sprøytespiss (8 mm) hver dag, oppbevar pennen uten kanylen på.  

Uønskede virkninger som kan oppstå 
De mest vanlig rapporterte bivirkningene av Terrosa er kvalme, smerte i ben og armer, hodepine og svimmelhet. Noen opplever økt svetting. Bivirkningene avtar vanligvis i løpet av de 3 første månedene. Det kan hjelpe og sette injeksjonen på kvelden. 

Dersom du opplever situasjoner med rødhet i huden, smerte, hevelse, kløe, blåmerker eller mindre blødninger ved injeksjonsstedet, bør det gå over i løpet av få dager. Dersom dette ikke går over skal du kontakte lege.  

Behandlingsvarighet 
Behandlingslengde er 24 måneder. Terrosa skal ikke gis utover dette, og skal kun gis en gang i løpet av livet.  

Forsiktighetsregler 
Terrosa skal ikke gis ved:  

Kreft eller gjennomgått kreft som potensielt kan gi spredning til skjelettet 

Tidligere strålebehandling  

Alvorlig nedsatt nyrefunksjon 

Graviditet/amming 

Du skal vanligvis ikke ta annen medisin mot benskjørhet (Alendronat, Binosto, Prolia, Aclasta, Forsteo eller Evenity) mens du benytter Terrosa. Kalsium og vitamin D tilskudd skal du alltid fortsette med som anbefalt.  

Praktisk håndtering  
Dersom du har glemt eller ikke kan injisere Terrosa til vanlig tid, sett en injeksjon så raskt som mulig samme dag. Ta ikke mer enn én injeksjon på samme dag. Terrosa skal oppbevares i kjøleskap (2–8 °C) før og under bruk. På reise, benytt kjølebag. Terrosa må ikke brukes om den har vært frossen. En ampulle kan være i romtemperatur i maksimalt 24 timer.  

Praktisk informasjon om søknad og oppstart med Terrosa 
Revmatolog søker om refusjon for Terrosa på blå resept. Noen ganger kommer svaret på søknaden med det samme, og resept kan skrives ut og medikamentet startes opp etter kort tid. I noen tilfeller trenger søknaden lenger behandlingstid, og da vil du få svar fra HELFO i Digipost. Om du ikke har Digipost, får du brev i posten. Ta kontakt med oss når du får svar fra HELFO (se nedenfor):  

 • Revmatolog søker HELFO om refusjon for medikamentet for deg.
  • Behandlingstid HELFO fra 2 til 12 uker
 • Helfo sender vedtak til deg i posten
  • Du må ringe revmatologisk poliklinikk (32 80 34 89)
 • Du avtaler en time til opplæring ved revmatologisk poliklinikk
  • Revmatolog skriver elektronisk blå resept på medisin og sprøytespisser
 • Du henter medisin og spisser på apoteket og tar med til timen ved revmatologisk poliklinikk
  • Du får opplæring i injeksjonsteknikk av sykepleier og du får en kjølebag til oppbevaring
 • Etter 6 måneder får det et brev om å ta en blodprøve for å måle behandlingseffekt
  • Etter 2 år innkalles du til bentetthetsmåling for vurdering av videre behandling
Det finnes en tilsvarende medisin med samme virkestoff som Terrosa som heter Forsteo. Den skal også administreres som en injeksjon daglig. Den er litt dyrere enn Forsteo og mellomlegget må betales av pasienten. Forskjellen er at den er en ferdig fylt plastpenn med 28 doser. En ny penn for hver måned. Effekten er den samme. 

Evenity (romosozumab) er et antistoff som hemmer nedbrytning av bein og samtidig stimulerer til dannelse av nytt bein.  Dette gir økt bendannelse og reduserer risiko for brudd. Evenity gis som to injeksjoner på samme dag en gang per måned i et år. Deretter skal annen osteoporosebehandling startes. 

Dosering 
Evenity leveres som ferdigfylte penner på 105 mg, en dose består av 2 penner  

Du vil få opplæring av sykepleier i bruk og oppbevaring 

2 injeksjoner under huden (subcutant) på låret eller magen, på samme tid en dag i måneden 

Sett Evenity ca en halv time etter at du har tatt pennene ut av kjøleskapet, og kast dem i restavfallet etter bruk. Følg bruksanvisningen. OBS: du hører et lite klikk når injeksjonen starter og et nytt klikk når medisinene er ferdig satt under huden. Du vil se at «vinduet» på pennen blir helt gult når all medisinen er satt.  

Uønskede virkninger som kan oppstå 
De mest vanlig rapporterte bivirkningene av Evenity er muskel/leddsmerter, forkjølesessymptomer, hodepine, utslett og smerte/ubehag ved instikkstedet 

Behandlingsvarighet 
Behandlingslengde er 12 måneder. Den som starter behandlingen bør følge deg opp og når behandlingen er avsluttet og da starte opp annen medisin mot benskjørhet for å oppnå best mulig behandlingsresultat.  

Forsiktighetsregler 
Evenity skal ikke gis hvis du har:  

Gjennomgått hjerteinfarkt, har angina pectoris eller trange kransblodårer til hjertet 

Gjennomgått hjerneslag eller hatt små «drypp» (TIA anfall) 

Alvorlig nedsatt nyrefunksjon 

Er gravid eller ammer 

Du skal ikke ta annen medisin mot benskjørhet (Alendronat, Binosto, Prolia, Aclasta, Zometa, Terrosa eller Forsteo) mens du benytter Evenity, med mindre osteoporoselegen anbefaler det. Kalsium og vitamin D tilskudd skal du alltid fortsette med som anbefalt. Før du starter må kalsiumnivå i blodet sjekkes og du skal ikke starte om nivået er for lavt. 

Praktisk håndtering  
Dersom du har glemt eller ikke kan injisere Evenity til vanlig tid, sett injeksjonene så snart som mulig. Evenity skal oppbevares i kjøleskap (2–8 °C) før bruk, i originalemballasjen. Evenity må ikke brukes om den har vært frossen.  

Praktisk informasjon om søknad og oppstart med Evenity 
Lege søker HELFO om refusjon for Evenity på blå resept. Noen ganger kommer svaret på søknaden med det samme, og resept kan skrives ut og medikamentet startes opp etter kort tid. I noen tilfeller trenger søknaden lenger behandlingstid, og da vil du få svar fra HELFO i Digipost. Om du ikke har Digipost, får du brev i posten. Ta kontakt med oss når du får svar fra HELFO (se nedenfor):

 • Lege søker HELFO om refusjon for medikamentet for deg
  • Behandlingstid er 0 til 12 uker
 • HELFO sender vedtak til deg via Digipost/Posten
  • Du må ringe revmatologisk poliklinikk (32 80 34 89)
 • Du avtaler time for opplæring ved revmatologisk poliklinikk
  • Revmatolog skriver elektronisk blå resept på medisin
 • Du kontakter apoteket ditt og bestiller medisinen på forhånd slik at du kan hente den og ta med til timen for oppstart
  • På timen får du opplæring i injeksjonsteknikk av sykepleier
 • Evenity er kostbar og ikke lagervare på apotek. Det er derfor viktig at du har god dialog med apoteket ditt, slik at de bestiller inn medisinen før du skal hente mer
 • Du kan ta kontakt med revmatologisk poliklinikk ( 32 80 34 89) om du har spørsmål underveis i behandlingen
  • Etter 1 år innkalles du til bentetthetsmåling for vurdering av videre behandling.


Kalsium 
Kalsium er et mineral som for det meste finnes i skjelettet.  Kalsium er med på å gi skjelettet styrke, og er nødvendig for god funksjon av muskler og nerver. Kilder til kalsium er hovedsakelig melkeprodukter, men finnes også i mindre mengder i andre matvarer.  Kroppen nyttiggjør seg bedre kalsium fra kost enn fra tilskudd.  Anbefalt daglig inntak kalsium (kost + tilskudd) er ca 1000 mg.   

Vitamin D  
Vitamin D er et fettløselig vitamin som er viktig for opptak av kalsium fra tarmen og nyrene. Det bidrar til oppbygning og vedlikehold av beinvev, samt normal muskelfunksjon og et godt immunforsvar.  

Kilder til vitamin D er fet fisk, tran, egg og vitamin D berikede matvarer som smør, margarin og enkelte melkeprodukter. I tillegg danner kroppen eget vitamin D når solen skinner på huden. I Norge er det kun i sommermånedene (april-september) at solen har tilstrekkelig intensitet til at denne produksjonen kan skje. 

Vitamin D nivået kan måles ved en blodprøve.  Anbefalt vitamin D nivå ved benskjørhet (eller risiko for utvikling av benskjørhet) er 75nmol/L. Vanligvis anbefales et inntak av vitamin D på 20 mikrogram daglig (= 800 IE).

Kalsium/Vitamin D tilskudd uten resept 
Det finnes en rekke kosttilskudd på markedet, både med og uten resept. Innholdet av kalsium og vitamin D varierer og er alltid oppgitt på pakningen. Veiledning får du av osteoporosesykepleier eller på apoteket.  

Vanlige reseptbelagte tilskudd 
Kalcipos 500mg/20µg. 1 tablett daglig er vanlig dosering.  

Calcigran forte 500mg/10µg og 500mg/20µg 1 tablett daglig er vanlig dosering.  Noen ganger anbefales høyere dose (1000mg/20µg), spesielt ved mangelfullt kosthold eller redusert opptak av næringsstoffer.  


Ved Vitamin D mangel vil du få beskjed hvor mye tilskudd du skal ta.  

Vi beregner om du trenger Vitamin D tilskudd og hvor mye du trenger ut fra blodprøve du har tatt før timen.  Av og til anbefaler vi vitamin D tilskudd i tillegg til kalsiumtablett som inneholder vitamin D.  

Det finnes mange ulike vitamin D tilskudd:  

Vitamin D tabletter/perler/kapsler uten resept finnes nå i styrkene 10µg, 20µg, 40µg og 80µg som fås kjøpt på apotek, helsekost, kolonial eller nettbutikker 

Det finnes også depottabletter av vitamin D som kan tas en gang i uken eller sjeldnere (Benferol). 

Tran, trankapsler, noen Omega 3 tilskudd (ikke alle!) 

Vitamin D dråper med og uten resept som er enklere å svelge (kan tilsettes for eksempel yoghurt eller blandes i mat) 
Vitamin D sprøyter som gis enkelte ganger på sykehus ved uttalt vitamin D.

Kontakt

Telefon

Osteoporoseenheten:

32 80 34 89
 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Sentralbord:

03525
 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i et eget bygg vis-à-vis inngangen til akuttmottaket ved Drammen sykehus.
En by med mange bygninger og trær

Drammen sykehus

Dronninggata 28

3004 Drammen

Praktisk informasjon

​Apotek på Drammen sykehus

På apoteket ved Drammen sykehus får du ekspedert resepter og kjøpe reseptfrie legemidler og sykepleieartikler.

Åpningstider og kontaktinformasjon

Apoteket finner du til venstre når du kommer inn hovedinngangen på sykehuset.

​Besøkstider Drammen sykehus

​Besøkstidene ved Drammen sykehus er fra 17–19, men kan variere litt fra avdeling til avdeling.

For å unngå unødvendig smittespredning inn i sykehusene, ber vi deg vurdere å vente med sykebesøk dersom du er syk, for eksempel med forkjølelse eller omgangssyke. 

Vi oppfordrer også til at du vasker hendene på vei inn og ut av sykehuset. 

​​Betaling for timer ved våre behandlingssteder

Har du vært til undersøkelse eller behandling ved en av våre poliklinikker, må du betale egenandel, som du kan lese mer om på helsenorges nettsted

I enkelte tilfeller kan man være fritatt for egenandel ​(ta med dokumenatasjon).

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale selv

Her kan du lese mer om situasjoner som kan medføre andre betalingsordninger

Du kan også kontakte NAV for å finne ut mer om hvilke rettigheter du har før timen hos oss

Dersom du har time hos oss og ikke kan møte til timen, må du avbestille eller endre timen senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag må du avbestille den senest fredagen før.

Sier du ikke ifra om timeendring eller avbestilling innen fristen, må du betale gebyr for ikke å ha møtt til timen.


​Blomster på Drammen sykehus

Mange ønsker å gi en blomsterhilsen når de besøker en pasient på sykehus, men på grunn av allergier og infeksjonsfare er noen avdelinger blomsterfrie. 

Det er ikke er tillatt med blomster på følgende avdelinger:

 • Medisin 2
 • Medisinsk intensiv
 • Nyfødt intensiv
 • Kirurgisk intensiv
 • Ortopedisk sengepost

 Info om dekning av reiseutgifter

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.

Les mer om hvordan du går frem på helsenorge.no

​Vestre Viken drifter Helseekspressen i Buskerud. Dette er busser med medisinsk utstyr ombord og som går til og fra Hallingdal, Numedal og Kongsberg mot Drammen og Oslo.

Plass på bussen bestilles enten via Pasientreiser hvis det er trafikalt grunnlag, eller via ansvarlig behandler (lege) hvis det er medisinsk årsak til å reise med bussen.​ 

Tidtabeller og mer informasjon om Helseekspressen

Før du blir utskrevet fra behandlingsstedet skal du ha en samtale med helsepersonell. I samtalen oppsummeres behandlingen du har fått og hva du må være oppmerksom på de neste dagene.

Vi forteller deg også hva som er planlagt hvis du skal ha videre oppfølging på sykehus, hos fastlege, om du skal ha hjemmesykepleie eller om du skal på en institusjon.

Følgende kan være viktig for deg å vite om før du drar:

​Vi anbefaler alle pasienter å være aktive deltagere i egen utredning og behandling.

Før du blir utskrevet bør du få vite:

 • Om medisinene dine påvirker evnen til å kjøre bil eller arbeide med farlig utstyr.
 • Hvem du skal kontakte dersom du har spørsmål om behandlingen.
 • Om du skal ha noen oppfølging av helsetjenesten etter utskrivelsen.

Dette bør du spørre helsepersonellet om før du blir utskrevet:

 • Hva er det som er mitt hovedproblem?
 • Hva er det jeg selv skal passe på?
 • Hvorfor er det viktig at jeg gjør dette?

Før du reiser bør du sjekke at du:

 • forstår hva du har vært lagt inn for og hvilken diagnose og behandling du har fått hos oss.
 • vet hvilke medisiner du skal ta etter utskrivelse, at du vet hvorfor og hvordan du skal ta dem og at du har fått medisinliste og resepter.
 • vet hva du skal være oppmerksom på etter utskrivelse.
 • vet hvem du skal kontakte hvis du har spørsmål om oppholdet hos oss.
 • vet om du skal til oppfølging eller kontroll på behandlingsstedet, eller hos fastlege, og om du skal bestille time selv.
 • vet om utstyr eller andre hjelpemidler du trenger er bestilt samt når og hvordan det blir levert til deg.
 • har fått tilstrekkelig veiledning og opplæring i bruk av hjelpemidler og utstyr.

​Kiosk og kafé på Drammen sykehus

Pasienter, pårørende og andre besøkende har mulighet til å kjøpe mat i kafeene på sykehusene. Her finner du også lesestoff og andre typiske kioskvarer.

Åpningstider

Normale åpningstider for Kantine/Kafé:

Mandag–fredag: kl. 08:00–15:00.
Lørdag–søndag: stengt.

Stengt røde dager i påsken.

Stengt alle røde dager i mai. 

 

Kiosken ved Drammen sykehus

​Mandag–fredag: kl. 08:00–19:00.
​Lørdag–søndag: kl. 11:00–18:30.​

Åpningstider for kiosken i påsken 2024:

Skjærtorsdag: 11:00–18:30.
Langfredag: 11:00–18:30.
Påskeaften: 11:00–18:30.
1. påskedag: 11:00–18:30.
2. påskedag: 11:00–18:30.

Mat og drikke til inneliggende pasienter

Som pasient hos oss får du alle måltidene servert. Det finnes også mulighet for selvbetjening i enkelte avdelinger. Måltidenes innhold og når de serveres vil variere fra avdeling til avdeling. Informasjon om dette får du på avdelingen der du er innlagt.

Allergier og spesielle behov

Vi tilbyr kost ut fra sykdomstilstand og diagnose, mat med tilpasset konsistens og tilpasser måltidet til pasientens behov når det er nødvendig.

Dokumentasjon og oppfølging av ernæring

For å ivareta pasientens behov har vi tilrettelagt for screening av ernæringsstatus hos alle inneliggende pasienter. Vi dokumenterer ernæringsstatus, ernæringsplan og ernæringsinntak. Dette føres i pasientjournalen for å kunne gi best mulig oppfølging.​

​Minibank på sykehuset

Sykehuset har ikke minibank. Du kan betale med kort og ta ut penger i sykehusets kiosk.

​Offentlig transport til og fra Drammen sykehus

Besøksadresse: Dronninggata 28, Drammen.

Drammen sykehus ligger i gangavstand fra Drammen sentrum. Fra togstasjonen i Drammen tar det 15-20 minutter å gå. Du kan ta buss til sykehuset. Stoppestedet heter "Drammen sykehus".

​Enkelte pasienter tåler ikke parfymelukt. Derfor har Vestre Viken prosedyre for uniformbruk, der helsepersonell i hvit eller grønn uniform ikke skal bruke parfyme. Det er derimot ikke totalt parfymeforbud for pasienter og pårørende, annet enn ved Lungeposten (Medisin 2) ved Drammen sykehus. På avdelinger med kreft- eller lungepasienter blir det påpekt at man bør vise hensyn dersom besøkende har sterk parfymelukt. Dersom en pasient ikke tåler parfyme legger vi til rette for å ivareta pasienten så godt som mulig i forhold til dette hensynet.

Parkering ved Drammen sykehus

Generell info

Det er flere parkeringsplasser i umiddelbar nærhet til sykehuset, men det er stort press på disse. Derfor anbefaler vi at pasienter og besøkende benytter offentlig transport så langt det er mulig.

Les skiltene nøye og se parkeringskart på området.

Klikk deg inn her for å lese mer om parkering ved Drammen sykehus​

​Vi har ikke hotell for pasienter og pårørende ved sykehuset.

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander du tar med deg til sykehusoppholdet. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.

Alle sykehusene i Vestre Viken er røykfrie.

Sykehusene i Vestre Viken er røykfrie. Det er totalforbud mot å røyke inne, og ute er det kun tillatt å røyke på anviste plasser.


Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester – enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

 • ​Ta med den faste medisinen du bruker. Det kan ta tid å få tilsvarende medisin fra apoteket.
 • Morgenkåpe eller romslig treningsbukse med strikk i livet som kan reguleres.
 • Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Det er av hygieniske årsaker ikke tillatt å gå barbeint i sykehuset.
 • Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin.
 • Hjelpemidler du er avhengig av: for eksempel stokk, krykker, rullator og rullestol.

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander du tar med deg til sykehusoppholdet. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilder eller video som et minne fra tiden ved et behandlingssted. Det blir som regel tillatt så lenge det kun er et sted, deg selv, pårørende eller venner som blir avbildet eller tatt opp og alle synes det er ok.

Samtidig er det viktig å vite at behandlingsteder ikke er offentlige rom og at det kan være folk som ikke ønsker å bli fotografert, filmet, eller at lyd blir tatt opp av dem. Inne på behandlingssteder skal personvernet ivaretas og folk har rett til å forbli anonyme hvis de ønsker det. På behandlingssteder er det ikke lov til å ta bilder av, filme, eller ta lydopptak av medpasienter, besøkende eller ansatte uten at de har gitt tydelig samtykke til det først.

Bakterier

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Virus

Her kan du se info om koronavirus, pandemien, våre tiltak for å bekjempe den, hva du skal gjøre om du har time hos oss m.m.