Trist mann går på gaten.

Ressursside for fagpersoner, pasienter og pårørende.

Selvforstyrrelser

Selvforstyrrelser er en spesiell type endringer eller forstyrrelser i menneskers identitetsopplevelse (selvopplevelse), som hos noen kan innebære økt risiko for å utvikle psykose. Dette fagfeltet er en nyere, fenomenologisk basert psykoseforståelse, med fokus på innholdet i de endrede selvopplevelsene, og et satsingsområde for Vestre Viken Helseforetak. Det kan bidra til langt bedre dialog i de tidligste faser av psykoseutvikling.

Her kan du se en kortfilm om hvordan selvforstyrrelser oppleves

Tidlig oppdagelse av forstadier av alvorlig psykisk lidelse kan gi bedre muligheter for forebygging og tidligere behandling, blant annet av psykoselidelser. Dette er vist å gi bedre behandlingseffekt og mer gunstig forløp over tid. Kunnskapen omkring tidlige tegn på mulig psykoseutvikling er derfor veldig viktig, for å kunne etablere virksomme tiltak for pasienter og pårørende.

Såkalte selvforstyrrelser er særpregede endringer i hvordan man opplever seg selv og verden rundt. Egne tanker, følelser, sansninger, kropp og bevegelse, andre mennesker eller fysiske ting, med andre ord helt vanlig ting i hverdagslivet og sosiale situasjoner, kan begynne å virke fremmed, uforståelig eller uvirkelig.

Man kan oppleve å bli ekstremt opptatt av sin egen eksistens, og gruble nærmest i det uendelige rundt hvordan verden henger sammen. Man kan få en følelse av at man ikke lengre er en naturlig del av verden eller sitt eget liv. Noen opplever at de ikke lengre eier sine egne handlinger og opplevelser. Andre kan få en opplevelse av å ikke eksistere. Opplevelsene er som oftest plagsomme og skaper stor forvirring og funksjonsfall, men de kan også virke litt fascinerende og vekke nysgjerrighet, særlig i den aller tidligste fasen.

Selvforstyrrelser kan variere i styrke og omfang. De påvirker som oftest hvordan man fungerer på jobb, skole og sosialt. Opplevelsene kan vare lenge eller komme og gå, eller de kan bli helt borte. Ingen som har selvforstyrrelser vil kjenne seg igjen i alle typer av disse opplevelsene, – de er bare eksempler på hva selvforstyrrelser kan være. Det finnes flere typer hjelp å få for å mestre og håndtere selvforstyrrelser og de fleste som får hjelp, får det bedre (se materiell på denne nettsiden).

Det er en viktig start på behandlingen å utvikle et språk for de endrede opplevelsene, fordi selvforstyrrelser kan være veldig vanskelig å forklare med ord.  Derfor har vi også lagt inn lenker med informasjonsmateriell på denne hjemmesiden, som en hjelp til å lære mer. Du finner bokkapitler, brosjyrer, foredragsvideo, animasjonsfilm og profesjonelle illustrasjoner med tilhørende sitater fra pasienter som har opplevd dette. Fagfolk og forskere vil også finne lenker til forskningsartikler og doktorgradsprosjekter på feltet selvforstyrrelser.

Vi mottar svært gjerne tilbakemeldinger om ting du måtte savne:

fou-avdelingen@vestreviken.no


 

Foredrag og undervisning på nett:

Se nettforedrag om «Opplevelse og erfaring – psykose og selvforstyrrelse» av Paul Møller

Se undervisningsfilm om «Selvforstyrrelse ved psykose og schizofreni. Pasientenes selvopplevelse og selvforståelse i utredning og behandling» ved Paul Møller

   
Informasjonsfilm om selvforstyrrelser:

Vi har laget en informasjonsfilm om selvforstyrrelser som illustrerer opplevelsen. Den er laget i tett samarbeid mellom fagspesialister på området, erfaringsrådgivere som selv har opplevd selvforstyrrelser og animasjonsbyrået Animaskin, med støtte fra Rådet for psykisk helse og Stiftelsen Dam. Du er velkommen til å dele filmen fritt og bruke den i undervisningssammenheng.

Se animasjonsfilm om selvforstyrrelser – Norsk versjon

Se animasjonsfilm om selvforstyrrelser – Engelsk versjon

   
Illustrasjoner om selvforstyrrelser:

Nedenfor ser du en serie bilder som illustrerer selvforstyrrelser. De er laget i tett samarbeid mellom fagspesialister på området, erfaringsrådgivere som selv har opplevd selvforstyrrelser og animasjonsbyrået Animaskin, med støtte fra Rådet for psykisk helse og Stiftelsen Dam. Bildene kan fritt lastes ned og deles.

Selvforstyrrelse-illustrasjon 1.
Bildetekst
Selvforstyrrelse-illustrasjon 3.
Bildetekst
Selvforstyrrelse-illustrasjon 2.
Bildetekst
Selvforstyrrelse-illustrasjon 4.
Bildetekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfaringsrådgivning:

Vi kan formidle kontakt med erfaringsrådgivere som selv har opplevd selvforstyrrelser og som kan bistå i undervisning og formidling. Hvis du ønsker å komme i kontakt med en erfaringsrådgiver, kontakt Lise Baklund som du finner kontaktinformasjon til nederst på siden.

Vitenskapelige artikler:

Dansk nettside om selvforstyrrelser (foredrag, artikler, kurs, EASE-sertifisering mmNorske ph.d.-prosjekter om selvforstyrrelser:

 • Paul Møller: The Phenomenology of the Initial Prodrome an Untreated Psychosis in First-Episode Schizophrenia. An Exploratory Naturalistic Study. Ullevål Universitetssykehus/ Dikemark Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus. 2000. ISBN 82-91049-32-7
  På Nasjonalbibliotekets nettsider kan du lese Paul Møllers doktorgradavhandling om selvforstyrrelser, på engelsk

 • Haug, & Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet (2012) Anomalous self-experience in schizophrenia : associations with diagnosis, suicidality and neurocognition: Vol. no. 1368. Faculty of Medicine, University of Oslo.
 • Svendsen, I. H. (2021). Basic self-disturbances in first treated psychosis - A seven-year follow-up study: An exploration of stability, impact on recovery and sense of coherence. [Doktorgradsavhandling]. Universitetet i Oslo.
 • Værnes, T. G. (2022). Anomalous self-experiences in subjects with increased risk of developing psychosis. (Dr.philos.). University of Oslo, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Oslo, Norway.

 • Lise Baklund: Selvforstyrrelser hos ungdom i psykoserisiko – forløp og karakteristika. Vestre Viken Helseforetak. Disputas planlagt til 2024.

Litteratur:

 • Møller P. Psychosis Risk and Experience of the Self. Understanding the Individual Development of psychosis as a Basic Self-experience. ISBN 9780367651145. Forthcoming, March 28, 2023 by Routledge Publisher, UK.​

 • Møller P. Schizofreni – en forstyrrelse av selvet. Forståelsens betydning for klinisk virksomhet. ISBN: 978-82-15-02964-1. Universitetsforlaget 2018.

 • Møller P. Schizofreni som selvforstyrrelse – varselfasen som innfallsport til forebygging og psykopatologisk forståelse. I: Bjørn Rishovd Rund (red.) Schizofreni. 5. utgave, Kapittel 4. ISBN 978-82-8217-229-5. Hertervig Akademisk. 5. utgave 2016.

 • Møller P. Psykosens anatomi og selvets grunnstoff. Om forstyrret subjektivitet og identitetsopplevelse som kjernefenomen. I: Oterholt F. og Brox Haugen G. (red.) Mening og mestring ved psykoselidelser. Kapittel 13. ISBN 978-82-15-02381-6. Universitetsforlaget 2015.

 • Møller P. Samtalen som mikroskop – opplevelsesdimensjonen ved schizofreni. I: Mind Gap - Atten forskningsportretter. Antologi til utstilling om hjerneforskning ved Universitetets 200-årsjubileum. Kapittel 4. ISBN: 978-82-90115-45-1. Nasjonalt Medisinsk Museum / Norsk Teknisk Museum 2011.​


EASE

Utredningsverktøyet EASE (Examination of Anomalous Self- Experience) er utviklet av Josef Parnas, Paul Møller og Tilo Kircher, og ble publisert i 2005. Den er oversatt til 11 språk. Manualen kan brukes for å få en detaljert oversikt over opplevelser og fenomener som er knyttet til alvorlige forstyrrelser av selvopplevelsen (selv-forstyrrelser).

EASE regnes for å ha en sterkt differensialdiagnostisk relevans, særlig for lidelser innen schizofrenispekteret. Instrumentet er ikke et selvstendig diagnostisk verktøy, men kan gi betydelig utredningsmessig støtte. EASE kan fange opp sentrale symptomer i tidlig varselfase (prodromalfase) før psykose og schizofreni. Den originale engelskspråklige versjonen er tilgjengelig på nett, men er også lenket opp nedenfor. I tillegg finner du lenke til en norskspråklig intervjumal som er benyttet i alle norske undersøkelser og ph.d.-prosjekter om selvforstyrrelser.

Her kan du laste ned originalversjon av EASE, som PDF

Her kan du laste ned norsk intervju-mal til EASE, som PDF

   
Spørreskjemaer om selvopplevelse og tegn på psykisk lidelse
   

SQuEASE

Er et forkortet screening-/spørreskjema om selvforstyrrelser (basert på EASE) som beskriver en del endrede opplevelser som kan forekomme i tidlig fase av en mulig psykoseutvikling, og som handler om hvordan man opplever seg selv. Verktøyet dekker 11 sentrale varianter av selvforstyrrelser fra det komplette verksøyet EASE. Skjemaet kan brukes som selvutfylling, men det beste er å ta det som intervju, eller at pasient og behandler gjennomgår det sammen etter utfylling.

Her kan du laste ned PDF-versjon av spørreskjemaet SQuEASE-6, om selvopplevelse

MULVARP

Er et kombinert spørreskjema som dekker både noen sentrale selvforstyrrelser og en del mer konvensjonelle prodromale fenomener (varselfenomener). Verktøyet dekker de 16 leddene i instrumentet PQ-16, pluss de sentrale varianter av selvforstyrrelser fra SQuEASE, og endelig 3 mulige varselfenomener knyttet til bipolar lidelse. Skjemaet kan brukes som selvutfylling, men det beste er å ta det som intervju, eller at pasient og behandler gjennomgår det sammen etter utfylling.

Her kan du laste ned PDF-versjon av spørreskjemaet MULVARP, om mulige varselsymptomer på alvorlig psykisk lidelse

MULVARP - veiledning og omtale

Vi jobber aktivt for å spre kunnskap om selvforstyrrelser og kan innenfor rammen av tilgjengelige ressurser tilby undervisning, veiledning og foredrag innenfor følgende tema:

 • ​Ulike tema innenfor fenomenologisk orientert psykoseforståelse og varselfase/prodromalfase​, psykoseutredning, tidlig oppdagelse og intervensjon
 • Ungdom og psykose
 • Kliniske konferanser og veiledning for behandlere knyttet til psykoseutredning hos voksne og barn/unge
 • Bidrag til veiledning overfor barn/ungdom og deres familier ved alvorlig psykisk lidelse eller mistanke om dette
 • Etikk og filosofi knyttet til psykosetematikk
 • Introduksjon til utredningsinstrumentene SIPS (Strukturert intervju for psykoserisikosyndromer), EASE (Undersøkelse av forstyrret selvopplevelse), Mulvarp og SQuEASE (kortversjoner og selvutfylling) som ledd i psykoseutredning

Du kan henvende deg til oss via e-postadressen fou-avdelingen@vestreviken.no

Sist oppdatert 04.01.2023