Henvisning til pakkeforløp innen psykisk helse og rus starter 1. januar 2019

Fra 1. januar 2019 kan pasienter henvises til de første pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Fastleger henviser på vanlig måte. Helsedirektoratet har laget en oversikt over hva henvisningene innenfor de forskjellige pakkeforløpene bør inneholde. I følge direktoratet vil henvisninger som er i tråd med anbefalingene forventes å gi færre avslag fra spesialisthelsetjenesten.

Publisert 07.12.2018
Sist oppdatert 18.01.2024
Mennesker.

​I det enkelte pakkeforløpet og i Norsk Elektronisk Legehåndbok finnes en oversikt over hva som bør være med i en henvisning og forventninger til dialog med pasient og pårørende.

Sju forskjellige pakkeforløp

Det er hittil utviklet sju pakkeforløp innenfor psykisk helse og rus:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Dette er såkalt generelle pakkeforløp, der de første pasientene kan henvises fra 1. januar 2019. Alle pasienter som henvises til psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal henvises til pakkeforløp.

Det utvikles mer tilstandsspesifikke pakkeforløp der de første pasientene kan henvises fra 15. februar 2019:

  • Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne
  • Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser for barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne

Disse tre pakkeforløpene blir publisert 15.12.18.

Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler publiseres og implementeres på et senere tidspunkt.

Fordeler for fastlegen

En henvisning i tråd med anbefalingene i pakkeforløpene forventes å gi færre avslag fra spesialisthelsetjenesten. Dersom helsehjelp i spesialisthelsetjenesten ikke innvilges, får henviser anbefalt videre oppfølging.

Underveis i pakkeforløpene vil henviser få regelmessig tilbakemelding på behandlingsplan og ved større endringer i behandlingen. Ved avslutning lages det en konkret skriftlig plan for den videre oppfølgingen. Pakkeforløpet kan ikke avsluttes i spesialisthelsetjenesten før epikrise er sendt til henviser og fastlege.

Fordeler for pasienten

Pakkeforløp innen psykisk helse og rus skal gi pasienter og pårørende mer forutsigbarhet i utredningen og behandlingen. I pakkeforløpene er det blant annet definert forløpstider, som skal bidra til mindre variasjon i ventetid, utredning, behandling og oppfølging.

Økt brukermedvirkning skal bidra til mer innflytelse i behandlingen. Målet er at pasienten skal oppleve et bedre koordinert forløp. For å sikre dette skal forløpene koordineres både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten.  Forløpskoordinatoren skal være med og sikre sammenhengende pasientforløp og oppfølging uten unødig ventetid.