Klinisk etikkomité, Ringerike sykehus

Klinisk etikkomité (KEK) er rådgivende i etiske spørsmål. Den er et forum for diskusjon av vanskelige problemstillinger der løsningene ikke er opplagte, hverken før avgjørelser blir tatt eller i ettertid.

Klinisk etikkomité (KEK) skal sørge for en bred drøfting av vanskelige etiske dilemma som kan oppstå i sykehushverdagen. KEK vil medvirke til å heve etisk kompetanse i helsefaglige spørsmål ved å arrangere seminar, undervisning etc. Komiteen kan gi råd, men konkluderer ikke på vegne av de involverte. 

Pasienter, pårørende og ansatte kan ta kontakt med KEK for råd. MERK: KEK er ikke et klageorgan og har ikke sanksjonsmyndighet.

Henvendelser om konkrete saker skal være anonymisert eller basert på samtykke fra pasienten. 
Pasienter og pårørende skal henvende seg via e-post på postmottak@vestreviken.no.

Det er viktig at kontaktinformasjonen til den som melder kommer godt frem. Ikke skriv fødselsnummer i e-post, kun navn og telefonnummer.

 • Bidra til økt etisk bevisstgjøring og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling.
 • Bidra til økt forståelse av forhold mellom klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål knyttet til ressursbruk og prioriteringer i helseforetakene.
 • Bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med spesialisthelsetjenesten.
 • Bidra til økt evne til å identifisere, analysere og avklare etiske problemer og dilemma.
 • Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringer før eller etter at avgjørelser er tatt.
 • Gi råd om hvordan konkrete etiske problem kan løses.
 • Bidra til helseforetakenes kvalitetsarbeid.
 • Være åpen og ikke-diskriminerende i religions- og livssynsspørsmål.

Ved Universitetet i Oslo kan du lese om etikk i helsetjenesten

 • Alle helseforetakene er pålagt å ha en klinisk etikkomité.
 • KEK er faglig knyttet opp mot Senter for Medisinsk Etikk ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
 • KEK er tverrfaglig sammensatt og oppnevnt av administrerende direktør.

 • Marie Lyngseth, sykehusprest og sykepleier (leder)
 • Hilde Eriksen Bråten, fagsjef helsefag (sekretær)
 • Anne Marit Juvkam, intensivsykepleier, intensiv
 • Stina Gregersen, overlege lunge, medisinsk avdeling
 • Renate Vibeke Johansen, kreftsykepleier, Hallingdal sjukestugu
 • Lars Fjeldstad, avdelingsoverlege, anestesiavdelingen
 • Sutharsan Suntharalingam (Thomas), overlege kreft, medisinsk avdeling
 • Karianne Kvamme, palliativ sykepleier, 4. etasje
 • Borgar Jølstad, fagetiker (psykolog og filosof)
 • Tiril Tingleff, overlege gynekologisk avdeling
 • Jan Helge Tuv, brukerrepresentant

 

Kontakt

Avdelingen | Sentralbord

Alle ansatte, pasienter og pårørande kan kontakte KEK. Sakene skal være anonymiserte. NB! Sensitive opplysinger må ikke sendes på e-post.

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Slik finner du fram

Ringerike sykehus.

Ringerike sykehus

Arnold Dybsjords vei 1

3511 Hønefoss