Kongsberg sykehus har fått eget palliativt team

Mandag 3. februar markerte Kongsberg sykehus at palliativ enhet blir reetablert på medisin 2 med to øremerkede senger til palliative pasienter.

Publisert 04.02.2020
Sist oppdatert 17.01.2023
Bilde fra åpningen av palliativ enhet på Kongsberg sykehus.
Kreftkoordinator Silje Løver Aukrust og Klinikkdirektør Stein-Are Agledal klipper snoren

I tillegg er det nyopprettet et palliativt team bestående av totalt fire anestesileger i til sammen 50 prosent stilling, kreftsykepleier i 100 prosent stilling, fysioterapeut og sosionom. Disse har tett samarbeid med palliativ enhet. Dette er en del av kreftsatsningen til sykehuset på Kongsberg.

Stort oppmøte

Klinikkdirektør Stein-Are Agledal og kreftkoordinator Silje Løver Aukrust markerte begivenheten ved å klippe snoren. Det var stort oppmøte både fra klinikken og fra samarbeidspartnere, blant annet fra kommunene i klinikkens opptaksområde.

Silje Løver Aukrust redegjorde for tilbudet, som ble applaudert av flere av de som holdt taler. Vi er stolte over å ha fått dette tilbudet på plass til en viktig pasientgruppe!

Pasientene har ofte en kreftsykdom i bunn med utfordrende og sammensatte problemer og symptomer av fysisk, psykisk, sosial og åndelig/eksistensiell karakter.

Tilbudet omfavner også andre lidelser, som KOLS, hjertesvikt, ulike nevrologiske sykdommer og lignende.

Kartlegger og setter inn tiltak

For pasientene vil hensikten med oppholdet på palliativ enhet være å få kartlagt omfanget og årsaken til problemene for å kunne sette inn tiltak

  • Aktuelle problemstillinger er behov for diagnostikk og behandling av smerte, eller andre symptomer.
  • Avanserte prosedyrer for smerte- og symptomlindring.
  • Psykiske, sosiale og eksistensielle problemstillinger.
  • Sykdomsbilder som indikerer ustabile eller kompliserte symptomer i det videre forløpet
  • Symptomlindring og oppfølging av døende pasienter.


Palliativt team har ansvar for å planlegge og ivareta det palliative tilbudet til pasienter og pårørende, i samarbeid med behandlende lege og personalet på palliativ enhet. Derigjennom daglig visitt i samarbeid med behandlende medisinsk lege.

Fungerer som koordinator

Palliativt team vil kunne følge en pasient gjennom hele sykdomsforløpet, både under innleggelse, men også hjemme eller på sykehjem.

Sykepleier i Palliativt team vil fungere som en koordinator mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.