Hjemmeoveråkning av gravide

Digital hjemmeoppfølging av gravide

Fødeavdelingen på Drammen sykehus tilbyr gravide med for tidlig vannavgang digital oppfølging hjemme som et alternativ til tradisjonell sykehusinnleggelse.

Kontakt fødeseksjonen ved Drammen sykehus
Borte bra, hjemme best

Logo til digital hjemmeoppfølging
​​

​" Borte bra, men hjemme best" er et prosjekt ved Dr​​​​ammen sykehus. Prosjektet har som mål at gravide kvinner skal få et trygt og fleksibelt alternativ til innleggelse på sykehus ved for tidlig vannavgang. ​​

I Danmark har de god erfaring med digital hjemmeoppfølging av gravide, som alternativ til langvarige innleggelser på sykehus. 

Fødeavdelingen på Drammen sykehus tilbyr, gjennom prosjektet Borte bra, men hjemme best, gravide med for tidlig vannavgang digital oppfølging hjemme, som alternativ til tradisjonell sykehusinnleggelse. På sikt ønsker vi å utvide dette tilbudet til også å gjelde andre risikogravide som gravide med høyt blodtrykk, svangerskapsforgiftning, vekstavvik hos foster, diabetes, alvorlig svangerskapskvalme med flere. 

Overvåkning av foster ved for tidlig vannavgang

For tidlig vannavgang forekommer i 1-5 % av alle svangerskap og den gravide blir ofte innlagt over lengre tid på sykehus. På fødeavdelingen på Drammen sykehus er antall dager innlagt i snitt 22 døgn for gravide med for tidlig vannavgang, men det er stor variasjon i innleggelse fra noen dager til uker.

Hypertensive svangerskapskomplikasjoner sees hos 7-10 % av alle gravide i Norge.
Det kan være kronisk hypertensjon,1-2 %, svangerskapshypertensjon, 4-5 % og preeklampsi: 3 %.
Flere av disse pasientene vil ha behov for hyppige kontroller på vår fødepoliklinikk og noen vil bli innlagt på fødeavdelingen til observasjon. Vi har i dag ikke et tilbud om digital hjemmeoppfølging til denne pasientgruppen, men vi har som mål å kunne tilby det i løpet av 2022. Dersom dette er av interesse for deg så spør oss gjerne om hvor langt i har kommet i prosjektet. 

​​

Fra september 2021 har vi begynt å teste ut utstyret, «NEMO», for trådløs fosterhjerteovervåkning på inneliggende pasienter på føden. Denne løsningen kan også benyttes hjemme av den gravide. Registreringen av fosterpulsen sendes, på en sikker måte, til sykehuset server via internett. Personell på fødeavdelingen vil kunne kontrollere registeringen.

Vi vil også teste ut løsning med brukerstyrt oppfølging,  hvor den gravide fyller ut målinger hun gjør hjemme som blodtrykk, puls og temperatur og svarer på kliniske spørsmål.

CTG-måling kan gjøres hjemme

Vi ønsker at du deltar i prosjekt hvis du

  • ​​Venter et barn i hodeleie
  • Ikke har tegn til infeksjon
  • Bor i nærheten av sykehuset
  • Ønsker et tilbud om digital hjemmeoppfølging
Lege vil, sammen med deg, vurdere om du oppfyller kriteriene for å delta. 

Hva innebærer det å delta i prosjektet?

  • ​Du vil bli informert om prosjektet dagen etter innleggelse og du vil få en samtale med jordmor eller lege i team for digital hjemmeoppfølging på fødeavdelingen. 
  • Vi vil starte med opplæring mens du er inneliggende på sykehuset, slik at du kan føle deg trygg på at du gjør ting riktig hjemme. 
  • Når du er hjemme, vil du en gang om dagen registrere fosterpulsen og sende inn til fødeavdelingen. Du vil også motta et nettskjema på SMS hver dag kl 08.00, der du fyller inn kontroll av blodtrykk, temperatur og puls og svare på spørsmål om deg og barnet i magen.
  • Personell på fødeavdelingen vil ta kontakt med deg på telefonen og informere om plan for videre oppfølging. 
  • Selv om du følges opp hjemme, vil vi fast en gang i uken følge deg opp med en kontrolltime på vår poliklinikk. Du kan også kontakte fødeavdeling direkte på telefon 32 80 32 54, ved akutte endringer. 
  • Vi registrerer​​ opplysninger i din journal og anonymt i et eget register for å kvalitetssikre behandlingen vi gir deg.  

Hvis du ikke oppfyller kriterier, eller ikke ønsker å delta ber vi om tillatelse til å registrere rutineopplysninger fra journalen din. Dette hjelper oss til å vurdere hvor mange som kan benytte seg av tilbud om digital hjemmeoppfølging. 
Opplysningene om deg lagres trygt i en database og behandles uten navn, fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. 

Hvordan delta i prosjekt? ​

For å delta i prosjektet eller gi tillatelse til at vi registrer rutineopplysninger om deg fra journalen din, må du signere på et samtykke. Du kan signere samtykke elektronisk i vår nettløsning CheckWare, eller du kan signere samtykket på papir på fødeavdelingen. 


Hvordan lærer jeg meg å ta fosterhjerteregistering (CTG) hjemme?

Hvis du ønsker, og du oppfyller kriterier for å delta i prosjektet, vil du få mer informasjon og opplæring de første 2-3 dagene du er innlagt på sykehuset. Du får teste utstyret på fødeavdelingen og vi viser deg hvordan utstyret skal brukes. I tillegg har vi en video for opplæring som du også kan se hjemme. 

Når kan jeg reise hjem? 

Gravide med for tidlig vannavgang er innlagt i minimum 72 timer. Det første 3 dagene vil du få intravenøst antibiotika forebyggende mot infeksjon. På sykehuset vil vi kontrollere at du ikke har tegn til infeksjon eller viser tegn til å gå i fødsel. Ved stabil situasjon og uten tegn til infeksjon, vil vi etter dette vurdere og planlegge for hjemreise med digital hjemmeoppfølging i samråd med deg. Du vil få med deg antibiotikatabletter for 5 dager og en veske med nødvendig kontrollutstyr når du reiser. ​
Sist oppdatert 29.11.2022