Beskyttelse av personopplysninger 

 
Vestre Viken helseforetak registrerer, behandler og lagrer personopplysninger. Dette gjør vi først og fremst for å kunne gi god helsehjelp, men også for å forske. Helsetjenesten har plikt til å beskytte disse opplysningene og pasienten har en rekke rettigheter når det gjelder behandlingen av disse opplysningene.
 

Pasientjournalen inneholder opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, hva slags informasjon som er gitt og andre forhold som kan være av betydning. Det er strenge regler for hvordan en journal skal behandles, oppbevares og hvem som kan ha tilgang til den.

Adgang til innsyn i egne journalopplysninger
Som pasient har du rett til innsyn i din egen journal med vedlegg. På forespørsel har du også rett til kopi. Du kan også be om forklaring av faguttrykk og liknende. Hvis du ønsker innsyn i, eller kopi av, journalen kan du henvende deg til Vestre Viken. 

Anmodning om journalkopier og andre henvendelser vedrørende pasientjournal skal sendes skriftlig (i brevs form) til:

Vestre Viken HF, Dokumentsenteret, 3004 Drammen.

Henvendelser på e-post godtas ikke i følge våre interne rutiner.

Last ned skjema for anmodning om journalkopi her.

Helsetilsynet i fylket er klageinstans dersom krav om innsyn ikke blir tatt til følge.

Rett til innsyn i logg
Du kan også kreve innsyn i loggen til journalsystemet. Loggen forteller hvem som har vært inne i din journal og lest eller ført inn opplysninger. Loggen er en intern sikkerhetsmekanisme ved sykehuset, og benyttes for å avdekke eventuell uautorisert tilgang til personopplysninger. Du kan kontakte Vestre Viken HF dersom du ønsker utskrift av loggen.

Rett til å kreve sperring av journalopplysninger
Du kan på bestemte vilkår be om at tilgang til journalen din begrenses. I den forbindelse gjør vi oppmerksom på at sperring av opplysninger kan ha betydning i akutte eller kritiske situasjoner.

Retting av journalopplysninger
Du har krav på å få rettet feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige utsagn eller opplysninger i en journal.
Du kan anmode om sletting av journalopplysninger. Dette gjelder opplysninger som er feilaktige eller misvisende og føles belastende for den de gjelder eller som åpenbart ikke er nødvendige av hensyn til helsehjelpen. Det kreves i tillegg at det ikke strider mot allmenne hensyn å slette dem.

Framgangsmåte
Du kan henvende deg skriftlig til Vestre Viken HF, dersom du ønsker retting eller sletting i journal. Hvis du får avslag på krav om retting, sletting eller sperring av tilgang til journal, kan du klage til Helsetilsynet i fylket.


Publisert 19.04.2011 15:14 | Endret 06.05.2013 12:22 

 ‭(Skjult)‬ Handler om

2013©Vestre Viken HF | Organisasjonsnummer: 894 166 762 | Telefon sentralbord: 03525 (fra utland: +47 915 03 525) | Faks: 32 80 46 79 | Kontakt oss
Ansvarlig redaktør: Frank Reiersen | Webredaktør: Linn Kristin Haavaldsen