Unikt samhandlingsprosjekt i psykiatrien 

Selv om Samhandlingsreformen offisielt sett ennå ikke inkluderer psykisk helse, så bereder man grunnen for noe fruktbart nytt til det bedre for brukerne i Asker og Bærum.
Av Frank Reiersen, Vestre Viken HF
 

Psykiatrisk samhandling
PSYKIATRISK SAMHANDLING. På bildet fra venstre er Brith Sjøvold i Bærum kommune, Anne-Grethe Skjerve i Bærum DPS, Hilde Rosenlund i Bærum kommune, Bror Just Andersen i Bærum DPS, Brita Holmen i Bærum kommune og Mette Strømsnes i Bærum kommune.

Den 29. februar gikk startskuddet for en ettårig etterutdanning om samhandling og kunnskapsbasert praksis for ansatte innen psykisk helse i Bærum og kommuneovergripende tjenester i Asker og Bærum. Dette er et unikt samarbeid mellom Bærum kommune, Psykiatrisk avdeling Blakstad, kommuneovergripende tjenester ved Asker DPS og Bærum DPS. 

På tvers av fag og forvaltning
- Utdanningen har til hensikt å bygge opp den enkeltes kompetanse i nær sammenheng med den kliniske virksomhet enten man er lege, psykolog, sykepleier eller miljøarbeider. Vi vil fokusere på å bedre samarbeidsrelasjonene på tvers av fag- og forvaltningsnivåer, sier prosjektleder ved Bærum DPS Anne-Grethe Skjerve.

Målgruppen for utdanningen er nøkkelpersonene i behandlings- og oppfølgingsarbeidet overfor mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller ruslidelser. I utdanningen samles fagpersoner med ulik yrkesbakgrunn og ulikt utdanningsnivå, slik det avspeiles i arbeidshverdagen.

- Vi ønsker å tydeliggjøre og dra nytte av erfaringer og kompetanse på tvers, sier spesialrådgiver for kvalitet ved Bærum DPS Bror Just Andersen.

Utdanningen legger opp til fortløpende egenaktivitet, samarbeid og selvstudie.

Deltakerne arbeider under hele utdanningen med mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblematikk. Erfaringer fra arbeidssituasjonen trekkes systematisk med i programmet. Dette skal bidra til styrket kompetanse innen eget fagområde og gi økt forståelse for andre faggruppers kompetanse.

Svarer på Samhandlingens utfordringer
Utdanningen tar utgangspunkt i samhandlingsutfordringene knyttet til pasienter med alvorige psykiske lidelser og/eller rusavhengighet.

- Mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller ruslidelse sliter ofte med flere problemer av ulik karakter samtidig. Det kan dreie seg om bostedsløshet, uforutsigbar økonomi, arbeidsløshet/manglende strukturert aktivitet, manglende nettverk, fysiske plager og ikke minst alvorlige plager knyttet til den psykiske lidelsen/ruslidelsen. Mennesker med denne type problematikk trenger derfor tjenester fra både kommunale tiltak og spesialisthelsetjenesten samtidig og ofte over lang tid, sier prosjektleder ved Bærum DPS Anne-Grethe Skjerve.

- For å lykkes med dette kreves et utviklet tjenestenettverk på tvers av etats- og faggrenser med en felles tenkning om og forståelse av hva som er ønskelig og nødvendig i tilbudet til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser, sier Brith Sjøvold fra Bærum kommune.

Målsetninger
Deltakerne skal etter gjennomgått utdanning ha økt kompetanse innen samarbeid og samhandling i behandling, rehabilitering og oppfølging av personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller ruslidelser og dannet en plattform for kunnskapsbasert praksis i daglig virke.
Deltakerne skal ha økt forståelse og ut fra denne begrunne og iverksette tilnærminger og tiltak ut fra en helhetlig forståelse av psykisk lidelse.

Deltakerne skal kunne bruke seg selv på en konstruktiv måte i møte med pasient/bruker og pårørende. Utdanningen skal gi økt mestring hos den enkelte medarbeider med særlig vekt på relasjonsaspektet, brukermedvirkning, psykisk helsearbeid i kommunene og nærmiljø.
Undervisningsprogrammet sikter totalt sett på å bidra til en økning av kvalitet, mer helhetlig behandlingsforløp og bedre brukermedvirkning i tjenestetilbudet.

 

 


Publisert 20.03.2012 08:35 | Endret 20.03.2012 08:45 

 ‭(Skjult)‬ Publisert av enhet

 ‭(Skjult)‬ Handler om

2013©Vestre Viken HF | Organisasjonsnummer: 894 166 762 | Telefon sentralbord: 03525 (fra utland: +47 915 03 525) | Faks: 32 80 46 79 | Kontakt oss
Ansvarlig redaktør: Frank Reiersen | Webredaktør: Linn Kristin Haavaldsen